‘Обавештења’

Ценовник ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац за 2019. годину

...

Обавештење

На основу члана 68. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. бр. 129/07, 83/14 - други закон,101/16 - други закон и 47/18),             Градска управа Града Пожаревца, даје следеће ОБАВЕШТЕЊЕ             Обавештава се јавност да је отпочео рад на припреми прописа...

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта на к.п.бр. 657/2 КО Пожаревац, у Пожаревцу, у ул. Дунавској

У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14 и 83/18) и члана 83. Правилника садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник Републике Србије“, бр....

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ПЛАНА ЈАВНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2019. ГОДИНУ (ЗА БУЏЕТ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2019. ГОДИНУ)

Градско веће Града Пожаревца позива све грађане, удружења, стручну јавност и друге заинтересоване субјекте да се упознају са текстом нацрта Плана јавних инвестиција за 2019. годину (за буџет Града Пожаревца за 2019. годину) (у даљем тексту: Нацрт) и да дају предлоге, сугестије и коментаре. ...

Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Пожаревaц

...

Ценовник комуналних услуга ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац за 2019. годину

...