‘Obaveštenja’

Gradska izborna komisija u Požarevcu nastavila sa održavanjem sednica

Gradska izborna komisija u Požarevcu, od 11. maja 2020. godine, nastavila je sa održavanjem sednica, uz poštovanje svih mera Ministarstva zdravlja, vezano za nošenje zaštitnih sredstava i održavanje propisane socijalne distance od 2 metra između prisutnih lica u sali za zasedanje. ...

POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ZAKLjUČKA O USVAJANjU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLjAVANjA GRADA POŽAREVCA ZA 2020. GODINU

Gradsko veće Grada Požarevca poziva sve građane, predstavnike civilnog društva, stručnu javnost i sve druge zainteresovane subjekte da se upoznaju sa tekstom nacrta Zaključka o usvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja Grada Požarevca za 2020. godinu (u daljem tekstu: Nacrt) i da daju predloge, sugestije i...

Poziv za javnu prezentaciju Urbanističkog projekta za izgradnju poslovno komercijalnog objekta (prodaja solarnih panela) na katastarskoj parceli br. 19331 KO Požarevac izrađen od strane PD „Aula“ doo Beograd

U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 42/13, 50/13, 98/13, 145/14, 83/18, 37/2019 i 9/2020 ), i člana 91. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni...

Potvrđeni urbanistički projekti

Urbanistički projekat za izgradnju poslovnih objekata sa skladištem poljoprivrednih proizvoda na k.p.br. 595 KO Bare, urađen od strane Samostalne radnje „GARDEN STUDIO“ iz Požarevca. Urbanistički projekat - Fabrika konditorskih proizvoda, kp 9452-1 KO Pozarevac Urbanistički projekat za izgradnju poslovnih objekata sa skladištem...

Izmena zakazanog termina za održavanje javne sednice Komisije za planove Grada Požarevca u vezi sa Nacrtom Plana generalne regulacije „Požarevac 1“ i Izveštajem o strateškoj proceni uticaja Nacrta plana generalne regulacije „Požarevac 1“ na životnu sredinu

Odeljenje za urbanizam Gradske uprave Grada Požarevca, na osnovu Naredbe o zabrani okupljanja u Republici Srbiji na javnim mestima u zatvorenom prostoru („Službeni glasnik RS“, broj 30/2020 od 15.03.2020. godine) i na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09,...

JKP „Vodovod i kanalizacija“ – počinju sa radom šalteri blagajni

JKP "Vodovod i kanalizacija" Požarevac obaveštava građane Požarevca i Kostolca da od ponedeljka 04.05.2020. preduzeća na adresamaTopličina 2 u Požarevcu i u Kostolcu Bože Dimitrijevića bb. Radno vreme blagajni biće od 08 časova do 17 časova radnim danom, subotom od 08 časova do 12 časova. ...