‘Обавештења’

Јавни увид у Нацрт измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног бута IБ реда, Аутопут Е-75 Београд – Ниш (Петља ,,Пожаревац”) – Пожаревац (обилазница) – Велико Градиште – Голубац

Р Е П У Б Л И К А   С Р Б И Ј А М И Н И С Т А Р С Т В О  Г Р А Ђ Е В И Н А Р С Т В А , С А...

Позив заинтересованим лицима која желе да покрену или развију сопствену пословну делатност

...

Обавештење – решења бр. 07-465-103/2023 од 08.11.2023. и 07-465-104/2023 од 08.11.2023.године

07-465-104-2023 od 08.11.2023. 07-465-103-2023 od 08.11.2023. ...

Четврта рата пореза на имовину физичких лица доспева на наплату 14. новембра

Четврта рата пореза на имовину физичких лица доспева на наплату 14. новембра.  Како је саопштила Народна банка Србије, обвезници могу платити порез Дина картицом на шалтерима Управе за трезор Министарства финансија. Такође, порез се може платити скенирањем НБС ИПС QR кода са решења. Моле...

ОГЛАС за јавну презентацију Измене Урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу стамбене зграде, спратности По+П+4+Пс, на катастарској парцели бр. 1509/18 К.О. Пожаревац у Пожаревцу у улици Мачванској бр. 23-25

У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 42/13, 50/13, 98/13, 145/14, 83/18, 37/2019, 9/2020,52/2021 и 62/23 ), и члана 91. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања...

Почетна цена закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Пожаревца

Почетна цена закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Пожаревца у другом литицанионом кругу за укупно 412 јавних надметања, која су обухваћена Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Пожаревца за 2023. годину планираних за давање у закуп по...