‘O Gradu’

Javni uvid u Nacrt Plana generalne regulacije “Požarevac 6”

GRAD POŽAREVAC GRADSKA UPRAVA GRADA POŽAREVCA Odeljenje za urbanizam i građevinske poslove u skladu sa članom 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 72/2009, 81/2009-ispravka, 24/2011, 121/2012, 42/2013-US, 50/2013-US, 98/2013-US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/20 i 52/21) i članovima od...

Dan borbe protiv bele kuge

Manifestacija “Dan borbe protiv bele kuge”, ove godine održaće se u Hali sportova Sportskog centra Požarevac u petak, 17. septembra 2021. godine sa početkom u 12 časova. Tim povodom raspisan je i literalni konkurs za učenike osnovnih i srednjih škola sa teritorije Grada Požarevca,...

JAVNI KONKURS DODELE PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA POLjOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE U 2021. GODINI

J A V N I   K O N K U R S DODELE PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA POLjOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE U 2021. GODINI Na osnovu Programa podrške sprovođenja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja Grada Požarevca, raspisan je Javni konkurs za sprovođenje mera podrške poljoprivredne...

Izveštaj sa javne rasprave o Programu lokalnog ekonomskog razvoja Grada Požarevca 2021-2023

Izveštaj sa javne rasprave možete pogledati ovde: ...

POZIV ZA JAVNU PREZENTACIJU Urbanističkog projekta za izgradnju višeporodičnog stambeno-poslovnog objekta na katastarskim parcelama br. 657/3 i 657/4 obe K.O. Požarevac u ulici Dunavska br. 42 u Požarevcu, izrađen od strane ,,Arhi studio NMʻʻ iz Požarevca, ulica Stari korzo br. 30.

U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 42/13, 50/13, 98/13, 145/14, 83/18, 37/2019, 9/2020 i 52/2021), i člana 91. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni...

Izveštaj sa javne rasprave

...