‘О Граду’

КОНКУРС ЗА ПИЛОТИРАЊЕ УСЛУГЕ ЛИЧНОГ ПРАТИОЦА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – АВГУСТ 2021. ГОДИНЕ

На основу члана 57. став 2. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС“, бр. 24/11), члана 83. и 84. Правилника о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите („Службени гласник РС“, бр. 42/13, 89/18 и 73/19), члана 8. Правилника о личном пратиоцу детета...

ВОДИЧ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА ЗА СМЕШТАЈ: КУЋЕ, АПАРТМАНИ, СОБЕ И СЕОСКА ТУРИСТИЧКА ДОМАЋИНСТВА

Правни основ за обављање  угоститељске делатности у објектима  домаће радиности и сеоског туристичког домаћинства садржан је у одредбама  Закона о угоситељству („Сл.гласник РС“, бр. 17/19) и Правилнику о условима и начину обављања угоститељњке делатнсоти, као и о начину пружања угоститељских услуга у објектима домаће радиности...

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УГОСТИТЕЉЕ КОЈИ ПРУЖАЈУ УСЛУГЕ СМЕШТАЈА У НЕКАТЕГОРИСАНОМ ОБЈЕКТУ

Ступањем на снагу  Закона  о угоститељству  ("Сл. гласник РС", бр. 17/2019) и Правилника о садржини  и начину подношења пријаве за некатегорисани угоститељски објекат за смештај, некатегорисани објекат за смештај наутичког туризма, некатегорисани објекат за смештај ловног туризма и  о садржини и начину вођења евиденције објеката...

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ РОМА И РОМКИЊА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА ПЕРИОД 2021-2023. ГОДИНЕ

Градско веће Града Пожарева позива све грађане, представнике цивилног друштва, стручну јавност и све друге заинтересоване субјекте да се упознају са текстом Нацрта Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња са територије Града Пожаревца за период 2021-2023. године и дају предлоге, сугестије и...

Јавни позив Урбанистичког пројекта са елементима препарцелације за изградњу објеката социјалног становања на кп.бр. 1671/12, 1671/13, 1671/14, 1672/12, 1672/13, 1672/14, 1673/12, 1673/13, 1673/14 К.О. Костолац град у Сарајевској улици у Костолцу

          У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи изградњи („Службени гласник РС“, бр 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закони и 9/20) и чл. 91. и 92. Правилника о садржини,...

Уручене награде и признања запосленима у установама и јавним предузећима чији је оснивач Град Пожаревац, припадницима Министарства унутрашњих послова и Сектора ванредних ситуација Града Пожаревца

Начелник Градске управе Пожаревца Александар Симоновић уручио је данас новчане награде и повеље запосленима у јавним установима, предузећима, полицији и сектору за ванредне ситуације Града Пожаревца који су се истакли у свом раду у овој години. Поред повеље уручен је и новчани износ од по...