Početak » Obaveštenja » O Gradu » Konkursi
 

Oglas za izbor korisnika socijalnog stanovanja – izbeglih odnosno interno raseljenih lica u SrbijiListing for beneficiaries of social housing – refugees or internally displaced persons in Serbia

Na osnovu člana 10. Pravilnika o bližim uslovima, merilima i kriterijumima   za izbor korisnika socijalnog stanovanja u stambenim jedinicama koje su u  vlasništvu Grada („Službeni glasnik grada Požarevca“, br.8/14) i Zaključka Gradskog veća br. 01-06-181/2014-25 od 22. oktobra 2014. godine, Gradsko veće grada Požarevca, raspisuje

OGLAS ZA IZBOR KORISNIKA

SOCIJALNOG STANOVANjA – IZBEGLIH ODNOSNO INTERNO RASELjENIH LICA U SRBIJI, ZA STAMBENE JEDINICE  U UZUN MIRKOVOJ, KOJE SU U  VLASNIŠTVU GRADA

Raspisuje se oglas za izbor korisnika socijalnog stanovanja – izbeglih odnosno interno raseljenih lica u Srbiji, stanova u javnoj svojini grada Požarevca, koji imaju karakter socijalnog stanovanja  i to:

Stambene jedinice u Požarevcu u ulici  Uzun Mirkova bb. na kat. parc. 4665 KO Požarevac, ukupne površine 14ha 28a 90m2 sledeće strukture:

 • dve stambene jedinice u lameli A2 i A4 površine – 54,27 m2
 • dve stambene jedinice u lameli C1 i C2 površine – 35,27 m2

Pravo učešća na oglas imaju:

 • lica i porodice koja imaju prebivalište (lica kojima je prestao status izbeglica ), odnosno boravište ako se radi o licima raseljenim sa Kosova i Metohije, na teritoriji grada Požarevca.

Lica iz prethodnog stava mogu  ostvariti pravo na socijalno stanovanje pod uslovom  da:

1)ima državljanstvo Republike Srbije ili da je u postupku regulisanja  istog (da se podnosilac zahteva i članovi porodičnog domaćinstva nisu vratili u državu svog prethodnog prebivališta, da ne mogu da koriste nepokretnost u državi porekla ili u drugoj državi, da od momenta sticanja izbegličkog statusa nisu otuđili ili zamenili nepokretnost u državi porekla ili drugoj državi, a kojom bi mogli da reše svoje stambene potrebe);

2)  je stambeno ugroženo, odnosno da za sebe i članove svoje porodice nema rešeno stambeno pitanje;

3)  nije korisnik donacije za obnovu imovine na Kosovu i Metohiji,   da nisu ušli u program stambenog zbrinjavanja u državi porekla, da im imovina nije obnovljena.

4)   nije korisnik nekog drugog programa stambenog zbrinjavanja, koji podržava trajnu integraciju;

5)nije prodao zamenio ili na drugi način otuđio nekretninu u  Republici Srbiji ili drugoj zemlji;

6)  ima prebivalište ili boravište na teritoriji grada Požarevca najmanje pet godina.

Lista reda prvenstva se utvrđuje na osnovu sledećih kriterijuma i merila:

 • socio-ekonomska ugroženost;

DOKAZI:

– uverenje o nezaposlenosti izdato od strane Nacionalne službe za zapošljavanje ili izjava data pred dva svedoka, overena u sudu ili opštini, ne starija od 30 dana od dana prijavljivanja na oglas, da je nezaposlen i da nema primanja;

– uverenje o isplaćenoj naknadi za slučaj nezaposlenosti izdato od strane  Nacionalne službe za zapošljavanje ne starija od 30 dana od dana prijavljivanja na oglas;

– potvrda poslodavca o visini primanja za prethodna tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev na oglas za zaposlene članove ili izjava da podnosilac  odnosno član porodice  ostvaruje neke povremene prihode data pred dva svedoka,  overena u sudu ili Gradskoj upravi, ne starija od 30 dana od dana prijavljivanja na oglas;

– ček od penzije, odnosno potvrda fonda PIO o visini prihoda na ime penzije za tri meseca  koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev na oglas, odnosno uverenje nadležnog organa fonda PIO da nisu korisnici penzije, osim bivših izbeglica i izbeglica u statusu koji dostavljaju potvrdu nadležnog fonda iz države porekla o visini penzije ili poslednja tri čeka primljene penzije za pribavljanje potvrde nadležnog organa u prethodnom prebivalištu da ne ostvaruje prihode na ime penzije i overenu izjavu da lice ne ostvaruje navedene prihode;

 • stambena situacija podnosioca zahteva i članova njegovog porodičnog domaćinstva, pod uslovom da nemaju u svojini nepokretnost u državi    porekla, u drugoj državi ili u Republici Srbiji;

DOKAZI: porodično domaćinstvo koje stanuje u iznajmljenom prostoru bez osnovnih    higijensko- sanitarnih uslova.

Dokazuje se uverenjem  službe za katastar nepokretnosti iz mesta     prebivališta i iz mesta rođenja o posedovanju nepokretnosti i prihodima o    nepokretnosti.

Za izbegla i raseljena lica sa KIM dokaz je  izjava data  pod punom             materijalnom i krivičnom odgovornošću.

 • da su sposobni za samostalan život u uslovima socijalnog stanovanja;

Dokazuje se potvrdom Centra za socijalni rad o psihofizičkom stanju  podobnosti za      život u uslovima socijalnog stanovanja.

 • samohrani roditelji sa decom ili da je roditelj koji samostalno vrši roditeljsko pravo;

Samohranost se dokazuje: izvodom iz matične knjige umrlih ili rešenjem nadležnog suda o proglašenju nestalog lica za umrlo, rešenjem ili drugim aktom nadležnog organa, izvodom iz matične knjige rođenih deteta, pravnosnažnom presudom o vršenju roditeljskog prava. U drugim slučajevima samohrani roditelj daje izjavu, overenu u gradskom organu uprave ili sudu, da se neposredno brine o detetu i da samostalno obezbeđuje sredstva za izdržavanje deteta, da u međuvremenu nije zasnovao bračnu ili vanbračnu zajednicu, da drugi roditelj ne učestvuje ili nedovoljno učestvuje, odnosno učestvuje sa iznosom manjim od 50% od nadoknade koja je predviđena za izdržavanje deteta na porodičnom smeštaju.

 • višečlano porodično domaćinstvo;

Dokazuje se: za maloletna lica izvod iz MKR a za punoletna lica dokazuje se važećom ličnom kartom.

 • porodično domaćinstvo čiji je član nastradao ili nestao u sukobima na prostorima bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije;

Dokazuje se pravnosnažnom sudskom presudom.

 • ostale kategorije posebno socijalno ugroženih porodica;

Telesno oštećenje se dokazuje rešenjem Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje koje je postalo konačno do dana isteka roka za prijavljivanje na oglas i lekarskom dokumentacijom po propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, ako  je član porodičnog domaćinstva dete sa smetnjama u razvoju ili ako je korisnik dodatka za pomoć i negu drugog lica po bilo kom osnovu.

 • porodice sa decom na redovnom školovanju;

Dokazuje se Potvrdom nadležne obrazovne institucije o redovnom školovanju.

 • da je lice prema kome je izvršeno nasilje u porodici;

      Dokazuje se sudskom presudom ili izveštajem Centra za socijalni rad u vezi okolnosti i postupanja po osnovu nasilja u porodici u konkretnoj situaciji.

 • stara lica;

Starim licima smatraju se lica koja su navršila 60 godina života za žene i 65 godina života za muškarce. Godine starosti dokazuju se fotokopijom lične karte ili izbegličke legitimacije.

 • porodično domaćinstvo koje ima dete sa smetnjama u razvoju;

Stepen ometenosti u razvoju dokazuje se rešenjem nadležnog organa koje je postalo konačno do dana isteka roka za prijavljivanje na konkurs ili odlukom suda o lišenju poslovne sposobnosti ili pružanju roditeljskog prava.

 • porodično domaćinstvo koje ima teško bolesnog člana od većeg socio –medicinskog značaja.

Porodično domaćinstvo sa teško bolesnim članom (maligne bolesti i intrakranijalni tumori; hemofilija, teške bolesti krvi koje imaju progresivan tok; insulin zavisni dijabetes melitus (sa sekundarnim komplikacijama retinopatija, nefropatija, neuropatija); multirezistentna tuberkoloza; sistemske autoimune bolesti u odmakloj fazi i/ili sa multisistemskom disfunkcijom; genetske bolesti koje imaju progresivni tok i/ili uzrokuju težak poremećaj metabolizma; hronične psihoze sa nepotpunim remisijama i trajnim izmenama ličnosti; epilepsija sa teškim psihičkim promenama; terminalna bubrežna insuficijencija , na dijalizi i posle transplantacije; progresivna neuromišićna oboljenja; teško trajno oštećenje plućne ventilacijesa hroničnom respiratornom insuficijencijom koja ispunjava kriterijume za dugotrajnu oksigenu terapiju; teške urođene i stečene srčane mane sa teškim oštećenjem srčane funkcije(eho-kardiografski ili drugim metodama utvrđena EF manje od 30% (ili 40%), druge bolesti srca sa teškim oštećenjem srčane funkcije (EF manje od 30%); bolesti koje dovode do trajnog oštećenja funkcije jetre teškog stepena (portalna hipertenzija, ascites, variksni ezofagusa) i stanja posle transplantacije jetre; težak oblik bronhijalne astme, nekontrolisana, perzistentna i pored redovne terapije; drugi teški oblici bolesti koje dovode do trajno narušenog zdravstvenog stanja.

Zdravstveno stanje se dokazuje mišljenjem odnosno izveštajem zdravstvene ustanove u kojoj je postavljena dijagnoza i/ili u kojoj se leči sa potpisom tri lekara odgovarajuće specijalnosti koji je izdat samo za svrhu konkurisanja za socijalno stanovanje  i nije stariji od šest meseci do dana isteka roka za prijavljivanje na oglas i medicinskom dokumentacijom potrebnom za verifikaciju određene bolesti – otpusne liste, specijalističke nalaze, dijagnostičke testove, laboratorijske nalaze i dr.).

Uslove iz ovog člana moraju da ispune podnosilac prijave i svi članovi porodičnog domaćinstva navedeni u prijavi.

             Pod porodicom se podrazumevaju supružnici i vanbračni partneri, deca i srodnici u pravoj liniji bez obzira na stepen srodstva, kao i srodnici u pobočnoj liniji do drugog stepena srodstva između kojih postoji zakonska obaveza izdržavanja i pod uslovom da žive u zajedničkom domaćinstvu i drugi slučajevi koji su regulisani Zakonom o socijalnoj zaštiti i drugim zakonima koji regulišu ovu oblast.

Rok za podnošenje prijava je  30 dana od dana objavljivanja oglasa u lokalnom listu „Reč naroda“. Tekst oglasa  biće dostupan na zvaničnoj interent prezentaciji grada Požarevca ( www.pozarevac.rs ).

Blagovremeno podnete prijave, sa kompletnom dokumentacijom , predaju se  pisarnici Gradske uprave grada Požarevca, kancelarija br. 9. Drinska broj 2 Požarevac.

Neblagovremene, nepotpune,   kao i prijave poslate faksom ili elektronskom poštom  neće se razmatrati.

PREDSEDNIK GRADSKOG VEĆA

GRADA  POŽAREVCA

GRADONAČELNIK

Miomir Ilić, dipl. inž. šumarstva,s.r.

 

 Oglas za izbor korisnika socijalnog stanovanja – Uzun MirkovaNa osnovu člana 10. Pravilnika o bližim uslovima, merilima i kriterijumima   za izbor korisnika socijalnog stanovanja u stambenim jedinicama koje su u  vlasništvu Grada („Službeni glasnik grada Požarevca“, br.8/14) i Zaključka Gradskog veća br. 01-06-181/2014-25 od 22. oktobra 2014. godine, Gradsko veće grada Požarevca, raspisuje

OGLAS ZA IZBOR KORISNIKA

SOCIJALNOG STANOVANjA – IZBEGLIH ODNOSNO INTERNO RASELjENIH LICA U SRBIJI, ZA STAMBENE JEDINICE  U UZUN MIRKOVOJ, KOJE SU U  VLASNIŠTVU GRADA

Raspisuje se oglas za izbor korisnika socijalnog stanovanja – izbeglih odnosno interno raseljenih lica u Srbiji, stanova u javnoj svojini grada Požarevca, koji imaju karakter socijalnog stanovanja  i to:

Stambene jedinice u Požarevcu u ulici  Uzun Mirkova bb. na kat. parc. 4665 KO Požarevac, ukupne površine 14ha 28a 90m2 sledeće strukture:

 • dve stambene jedinice u lameli A2 i A4 površine – 54,27 m2
 • dve stambene jedinice u lameli C1 i C2 površine – 35,27 m2

Pravo učešća na oglas imaju:

 • lica i porodice koja imaju prebivalište (lica kojima je prestao status izbeglica ), odnosno boravište ako se radi o licima raseljenim sa Kosova i Metohije, na teritoriji grada Požarevca.

Lica iz prethodnog stava mogu  ostvariti pravo na socijalno stanovanje pod uslovom  da:

1)ima državljanstvo Republike Srbije ili da je u postupku regulisanja  istog (da se podnosilac zahteva i članovi porodičnog domaćinstva nisu vratili u državu svog prethodnog prebivališta, da ne mogu da koriste nepokretnost u državi porekla ili u drugoj državi, da od momenta sticanja izbegličkog statusa nisu otuđili ili zamenili nepokretnost u državi porekla ili drugoj državi, a kojom bi mogli da reše svoje stambene potrebe);

2)  je stambeno ugroženo, odnosno da za sebe i članove svoje porodice nema rešeno stambeno pitanje;

3)  nije korisnik donacije za obnovu imovine na Kosovu i Metohiji,   da nisu ušli u program stambenog zbrinjavanja u državi porekla, da im imovina nije obnovljena.

4)   nije korisnik nekog drugog programa stambenog zbrinjavanja, koji podržava trajnu integraciju;

5)nije prodao zamenio ili na drugi način otuđio nekretninu u  Republici Srbiji ili drugoj zemlji;

6)  ima prebivalište ili boravište na teritoriji grada Požarevca najmanje pet godina.

Lista reda prvenstva se utvrđuje na osnovu sledećih kriterijuma i merila:

 • socio-ekonomska ugroženost;

DOKAZI:

– uverenje o nezaposlenosti izdato od strane Nacionalne službe za zapošljavanje ili izjava data pred dva svedoka, overena u sudu ili opštini, ne starija od 30 dana od dana prijavljivanja na oglas, da je nezaposlen i da nema primanja;

– uverenje o isplaćenoj naknadi za slučaj nezaposlenosti izdato od strane  Nacionalne službe za zapošljavanje ne starija od 30 dana od dana prijavljivanja na oglas;

– potvrda poslodavca o visini primanja za prethodna tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev na oglas za zaposlene članove ili izjava da podnosilac  odnosno član porodice  ostvaruje neke povremene prihode data pred dva svedoka,  overena u sudu ili Gradskoj upravi, ne starija od 30 dana od dana prijavljivanja na oglas;

– ček od penzije, odnosno potvrda fonda PIO o visini prihoda na ime penzije za tri meseca  koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev na oglas, odnosno uverenje nadležnog organa fonda PIO da nisu korisnici penzije, osim bivših izbeglica i izbeglica u statusu koji dostavljaju potvrdu nadležnog fonda iz države porekla o visini penzije ili poslednja tri čeka primljene penzije za pribavljanje potvrde nadležnog organa u prethodnom prebivalištu da ne ostvaruje prihode na ime penzije i overenu izjavu da lice ne ostvaruje navedene prihode;

 • stambena situacija podnosioca zahteva i članova njegovog porodičnog domaćinstva, pod uslovom da nemaju u svojini nepokretnost u državi    porekla, u drugoj državi ili u Republici Srbiji;

DOKAZI: porodično domaćinstvo koje stanuje u iznajmljenom prostoru bez osnovnih    higijensko- sanitarnih uslova.

Dokazuje se uverenjem  službe za katastar nepokretnosti iz mesta     prebivališta i iz mesta rođenja o posedovanju nepokretnosti i prihodima o    nepokretnosti.

Za izbegla i raseljena lica sa KIM dokaz je  izjava data  pod punom             materijalnom i krivičnom odgovornošću.

 • da su sposobni za samostalan život u uslovima socijalnog stanovanja;

Dokazuje se potvrdom Centra za socijalni rad o psihofizičkom stanju  podobnosti za      život u uslovima socijalnog stanovanja.

 • samohrani roditelji sa decom ili da je roditelj koji samostalno vrši roditeljsko pravo;

Samohranost se dokazuje: izvodom iz matične knjige umrlih ili rešenjem nadležnog suda o proglašenju nestalog lica za umrlo, rešenjem ili drugim aktom nadležnog organa, izvodom iz matične knjige rođenih deteta, pravnosnažnom presudom o vršenju roditeljskog prava. U drugim slučajevima samohrani roditelj daje izjavu, overenu u gradskom organu uprave ili sudu, da se neposredno brine o detetu i da samostalno obezbeđuje sredstva za izdržavanje deteta, da u međuvremenu nije zasnovao bračnu ili vanbračnu zajednicu, da drugi roditelj ne učestvuje ili nedovoljno učestvuje, odnosno učestvuje sa iznosom manjim od 50% od nadoknade koja je predviđena za izdržavanje deteta na porodičnom smeštaju.

 • višečlano porodično domaćinstvo;

Dokazuje se: za maloletna lica izvod iz MKR a za punoletna lica dokazuje se važećom ličnom kartom.

 • porodično domaćinstvo čiji je član nastradao ili nestao u sukobima na prostorima bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije;

Dokazuje se pravnosnažnom sudskom presudom.

 • ostale kategorije posebno socijalno ugroženih porodica;

Telesno oštećenje se dokazuje rešenjem Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje koje je postalo konačno do dana isteka roka za prijavljivanje na oglas i lekarskom dokumentacijom po propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, ako  je član porodičnog domaćinstva dete sa smetnjama u razvoju ili ako je korisnik dodatka za pomoć i negu drugog lica po bilo kom osnovu.

 • porodice sa decom na redovnom školovanju;

Dokazuje se Potvrdom nadležne obrazovne institucije o redovnom školovanju.

 • da je lice prema kome je izvršeno nasilje u porodici;

      Dokazuje se sudskom presudom ili izveštajem Centra za socijalni rad u vezi okolnosti i postupanja po osnovu nasilja u porodici u konkretnoj situaciji.

 • stara lica;

Starim licima smatraju se lica koja su navršila 60 godina života za žene i 65 godina života za muškarce. Godine starosti dokazuju se fotokopijom lične karte ili izbegličke legitimacije.

 • porodično domaćinstvo koje ima dete sa smetnjama u razvoju;

Stepen ometenosti u razvoju dokazuje se rešenjem nadležnog organa koje je postalo konačno do dana isteka roka za prijavljivanje na konkurs ili odlukom suda o lišenju poslovne sposobnosti ili pružanju roditeljskog prava.

 • porodično domaćinstvo koje ima teško bolesnog člana od većeg socio –medicinskog značaja.

Porodično domaćinstvo sa teško bolesnim članom (maligne bolesti i intrakranijalni tumori; hemofilija, teške bolesti krvi koje imaju progresivan tok; insulin zavisni dijabetes melitus (sa sekundarnim komplikacijama retinopatija, nefropatija, neuropatija); multirezistentna tuberkoloza; sistemske autoimune bolesti u odmakloj fazi i/ili sa multisistemskom disfunkcijom; genetske bolesti koje imaju progresivni tok i/ili uzrokuju težak poremećaj metabolizma; hronične psihoze sa nepotpunim remisijama i trajnim izmenama ličnosti; epilepsija sa teškim psihičkim promenama; terminalna bubrežna insuficijencija , na dijalizi i posle transplantacije; progresivna neuromišićna oboljenja; teško trajno oštećenje plućne ventilacijesa hroničnom respiratornom insuficijencijom koja ispunjava kriterijume za dugotrajnu oksigenu terapiju; teške urođene i stečene srčane mane sa teškim oštećenjem srčane funkcije(eho-kardiografski ili drugim metodama utvrđena EF manje od 30% (ili 40%), druge bolesti srca sa teškim oštećenjem srčane funkcije (EF manje od 30%); bolesti koje dovode do trajnog oštećenja funkcije jetre teškog stepena (portalna hipertenzija, ascites, variksni ezofagusa) i stanja posle transplantacije jetre; težak oblik bronhijalne astme, nekontrolisana, perzistentna i pored redovne terapije; drugi teški oblici bolesti koje dovode do trajno narušenog zdravstvenog stanja.

Zdravstveno stanje se dokazuje mišljenjem odnosno izveštajem zdravstvene ustanove u kojoj je postavljena dijagnoza i/ili u kojoj se leči sa potpisom tri lekara odgovarajuće specijalnosti koji je izdat samo za svrhu konkurisanja za socijalno stanovanje  i nije stariji od šest meseci do dana isteka roka za prijavljivanje na oglas i medicinskom dokumentacijom potrebnom za verifikaciju određene bolesti – otpusne liste, specijalističke nalaze, dijagnostičke testove, laboratorijske nalaze i dr.).

Uslove iz ovog člana moraju da ispune podnosilac prijave i svi članovi porodičnog domaćinstva navedeni u prijavi.

             Pod porodicom se podrazumevaju supružnici i vanbračni partneri, deca i srodnici u pravoj liniji bez obzira na stepen srodstva, kao i srodnici u pobočnoj liniji do drugog stepena srodstva između kojih postoji zakonska obaveza izdržavanja i pod uslovom da žive u zajedničkom domaćinstvu i drugi slučajevi koji su regulisani Zakonom o socijalnoj zaštiti i drugim zakonima koji regulišu ovu oblast.

Rok za podnošenje prijava je  30 dana od dana objavljivanja oglasa u lokalnom listu „Reč naroda“. Tekst oglasa  biće dostupan na zvaničnoj interent prezentaciji grada Požarevca ( www.pozarevac.rs ).

Blagovremeno podnete prijave, sa kompletnom dokumentacijom , predaju se  pisarnici Gradske uprave grada Požarevca, kancelarija br. 9. Drinska broj 2 Požarevac.

Neblagovremene, nepotpune,   kao i prijave poslate faksom ili elektronskom poštom  neće se razmatrati.

PREDSEDNIK GRADSKOG VEĆA

GRADA  POŽAREVCA

GRADONAČELNIK

Miomir Ilić, dipl. inž. šumarstva,s.r.

 

 Oglas za izbor korisnika socijalnog stanovanja – Uzun Mirkova

Podeli sa drugima: Facebook Twitter