Aktuelno

Biciklistička „Trka kroz Srbiju“ kreće iz Požarevca 13. septembra

Povodom održavanja 62. biciklističke „Trke kroz Srbiju“, održana je konferencija za medije na kojoj je predstavljena satnica trke koja kreće iz Požarevca. Ovom prilikom gradonačelnik Grada Požarevca Saša Pavlović je istakao da mu je...

Otvoreni 20. Sestroljinski dani Preobraženja

U porti crkve u Sestriljinu sinoć je otvorena manifestacija Sestroljinski dani Preobraženja koji se održavaju po 20. put u Poljani. Starešina crkve u Poljani - otac Rade Na manifestaciji tradicionalno se prisutnima...

Konačna lista instruktora

 Konačna lista instruktora - POŽARЕVAC  Konačna lista instruktora - KOSTOLAC ...

POPISIVAČI: Rang-lista prijavljenih kandidata za popisivače

 Požarevac: Rang-lista prijavljenih kandidata za popisivače  Kostolac: Rang-lista prijavljenih kandidata za popisivače ...

JAVNI KONKURS ZA UČЕŠĆЕ PRIVRЕDNIH SUBJЕKATA U SPROVOĐЕNJU MЕRA ЕNЕRGЕTSKЕ SANACIJЕ STAMBЕNIH OBJЕKATA NA TЕRITORIJI GRADA POŽARЕVCA

Gradsko veće Grada Požarevca donelo je Odluku o raspisivanju javnog konkursa za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije stambenih objekata na teritoriji grada Požarevca, broj 09-06-102/2022-1 od 26. jula 2022. godine.            ...

Litijom i Svečanom akademijom u Kostolcu počelo obeležavanje slave Sveti Prokopije

Nakon večernje službe u crkvi Svetog Maksima Ispovednika, ulicama Kostolca krenula je litija u kojoj su bili pripadnici vojske iz požarevačkog garnizona i Ministarstva unutrašnjih poslova, čelni ljudi Grada Požarevca i Gradske opštine Kostolac kao...

Škole spremne za početak školske godine i nove investicije

Gradonačelnik Grada Požarevca Saša Pavlović i član Gradskog veća zadužen za prosvetu Goran Nestorović održali su sastanak sa direktorima predškolske ustanove, osnovnih i srednjih škola u vezi pripreme za narednu školsku godinu, sagledan je plan...

Izlaganje Еlaborata za RANI JAVNI UVID Plana detaljne regulacije „Industrijska zona III faza“ Grada Požarevca u ulici Đure Đakovića u Požarevcu

U skladu sa članom 45a Zakona o planiranju i izgradnji izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 -...
Obaveštenja
Akta sa sednice Skupštine od 15.5.2023. godine
Suzbijanje larvi komaraca na teritoriji Grada Požarevca
Konačna lista za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata udruženja koja su od javnog interesa za Grad Požarevac u oblasti zaštite lica sa invaliditetom
Konačna lista za finansiranje odnosno sufinansiranje projekata za realizaciju LAP-a za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom Grada Požarevca
Konačna lista za finansiranje odnosno sufinansiranje projekata za realizaciju LAP-a za socijalno uključivanje Roma i Romkinja sa teritorije Grada Požarevca
Konačna lista za sufinansiranje programa/projekata crkava i verskih zajednica sa područja Grada Požarevca
Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2023. godini
UP za izgradnju objekta zatvorenog bazena spratnosti Po+P u ulici Bože Dimitrijevića b.b. na k.p.br.1603/1 K.O.Kostolac-grad u Kostolcu
x
x