Početak » Obaveštenja » O Gradu » Planska dokumentacija » Javni uvid planske dokumentacije
 

Poziv za javnu prezentaciju Urbanističkog projekta sa urbanističko-arhitektonskom razradom lokacije za izgradnju višeporodične stambeno-poslovne zgrade Po+P+4+Pk, na katastarskim parcelama broj 678/1, 679, 680/1, 680/2, 680/3, 681, 682/1 i 683/1 sve u KO Požarevac

U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 42/13, 50/13, 98/13, 145/14 i 83/2018), i člana 83. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“, broj 64/2015),

GRADSKA UPRAVA GRADA POŽAREVCA
Odeljenje za urbanizam i građevinske poslove

O B J A V Lj U J E

POZIV ZA JAVNU PREZENTACIJU

Urbanističkog projekta sa urbanističko-arhitektonskom razradom lokacije za izgradnju višeporodične stambeno-poslovne zgrade Po+P+4+Pk, na katastarskim parcelama broj 678/1, 679, 680/1, 680/2, 680/3, 681, 682/1 i 683/1 sve u KO Požarevac, u Požarevcu, ul. Dunavskoj, izrađen od strane SR- biro za projektovanje, inženjering i izvođenje radova u građevinarstvu „URBANEX“ iz Požarevca. Odgovorni urbanista je Danijel Radulović, dipl.inž.arh.- sa licencom br. 200 0282 03.

Investitor urbanističkog projekta je „Kompanija EVROTRGOVINA“ d.o.o. Šapine, Malo Crniće.
Javna prezentacija urbanističkog projekta organizovaće se u trajanju od 7 (sedam) dana, počev od prvog narednog dana od dana kada je obaveštenje izvršeno, odnosno počev od 13.02.2019. godine zaključno sa 19.02.2019. godine, u kancelariji broj 208 zgrade Gradske uprave grada Požarevca, u ulici Drinskoj broj 2, u terminu od 10 do 13 časova, kao i na internet stranici Grada Požarevca (www.pozarevac.rs).

Lice ovlašćeno za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije je Ružica Stanojević, dipl.inž.arh.

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u urbanistički projekat i svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku, u toku trajanja javne prezentacije, podnesu Odeljenju za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice Gradske uprave Grada Požarevca.

Bliže informacije možete dobiti u kancelariji broj 208 zgrade Gradske uprave Grada Požarevca-kontakt telefon 539-646.

Dokumentacija

Podeli sa drugima: Facebook Twitter