Početak » Obaveštenja
 

Poziv za javnu prezentaciju Urbanističkog projekta za izgradnju poslovno komercijalnog objekta (prodaja solarnih panela) na katastarskoj parceli br. 19331 KO Požarevac izrađen od strane PD „Aula“ doo Beograd

U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 42/13, 50/13, 98/13, 145/14, 83/18, 37/2019 i 9/2020 ), i člana 91. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“, broj 32/2019),

GRADSKA UPRAVA GRADA POŽAREVCA
Odeljenje za urbanizam i građevinske poslove

O B J A V Lj U J E

POZIV ZA JAVNU PREZENTACIJU

Urbanističkog projekta za izgradnju poslovno komercijalnog objekta (prodaja solarnih panela) na katastarskoj parceli br. 19331 KO Požarevac izrađen od strane PD „Aula“ doo Beograd, ulica Kraljevačkih žrtava broj 1a.
Odgovorni urbanista je Aleksandra Stanojević, dipl.inž.arh. sa licencom br. 200 0502 03.
Investitor urbanističkog projekta je „ELIAS ECO“ doo, Beograd, Nehruova broj 51.
Javna prezentacija urbanističkog projekta, organizovaće se u trajanju od 7 (sedam) dana počev od 19.05.2020. godine zaključno sa 26.05.2020. godine u kancelariji broj 209 na drugom spratu zgrade Gradske uprave grada Požarevca, u ulici Drinskoj broj 2, u terminu od 10 do 13 časova, kao i na internet stranici Grada Požarevca (www.pozarevac.rs).
Lica ovlašćena za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije je Ognjen Srdanov, master prostorni planer.
Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u urbanistički projekat i svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku, u toku trajanja javne prezentacije, podnesu Odeljenju za urbanizam i građevinske poslove.
Bliže informacije mogu se dobiti u kancelariji broj 209 zgrade Gradske uprave grada Požarevca – kontakt telefon 539-797.

Urbanistički projekat možete pogledati na sledećem linku: Urbanistički projekat

Podeli sa drugima: Facebook Twitter