‘cenovnik’

JP “Toplifikacija” – Odluka o cenama toplotne energije za kupce priključene na sistem daljinskog grejanja

  JP "Toplifikacija" - Odluka o cenama toplotne energije...

Javna preduzeća – cenovnik uslugaPublic companies – price list

 Cenovnik usluga JKP "Komunalne službe"  Cenovnik usluga JKP "Parking servis"  Cenovnik usluga JP "Toplifikacija"  Cenovnik usluga JRP "Radio Požarevac"  Cenovnik usluga JRP "Vodovod i kanalizacija" Price list PUC "Utilities"  Price list JKP 'Parking Servis'  Price list JP "Toplifikacija"  Price list JRP "Radio...

JKP “Komunalne službe” novi cenovnik uslugaJKP “Utilities” new price list

Republika Srbija GRAD POŽAREVAC GRADSKA UPRAVA GRADA POŽAREVCA Odeljenje za finansije i javne nabavke Broj: 01-38-16/2013-5 Datum: 03.02.2014. godine P O Ž A R E V A C    JKP "Komunalne službe", Požarevac - cenovnik uslugaRepublika Srbija ...

Novi cenovnik usluga JKP “Komunalne službe” iz Požarevca za 2013. godinuThe new pricelist of PUC “Public utilities” from Pozarevac in 2013. year

Na osnovu člana 28. stav 4. Zakona o komunalnim delatnostima ( "Službeni glasnik RS", br. 88/11 ) i Zaključka Gradskog veća grada Požarevca, br. 01-06-4/2013-21 od 25. januara 2013. godine, Odeljenje za privredu i finansije Gradske uprave grada Požarevca, objavljuje na oglasnoj tabli i sajtu...

Cenovnik usluga JRDP “Radio Požarevac” za 2012. godinuPrice list JRDP “Radio Pozarevac” for 2012. year

Gradska uprava Grada Požarevca Drinska 2 12000 Požarevac PREDMET: OBRAZLOŽENjE NOVOG CENOVNIKA USLUGA JRDP "RADIO POŽAREVAC" Na osnovu Zakona o izmenama i dopunama o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 93/2012), kojim se porez na dodatu vrednost sa 18% povećava na 20%, Upravni...