‘konkursi’

Predlog liste za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata udruženja koja su od javnog interesa za grad Požarevac u oblasti zaštite lica sa invaliditetom

 Predlog liste za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata u 2016.godini...

KUD-ovi: Predlog liste za finansiranje, odnosno sufinansiranje aktivnosti istih

REPUBLIKA SRBIJA GRAD POŽAREVAC Komisija za raspodelu sredstava kulturno-umetničkim društvima u 2015 godini Broj: 01-06-55/2015-19-2 20.08.2015. godine  PREDLOG LISTE ZA FINASIRANjE, ODNOSNO SUFINASIRANjE AKTIVNOSTI ISTIH, PO RASPISANOM JAVNOM KONKURSU OBJAVLjENOG U U LISTU “REČ NARODA” 21.07.2015.GODINE Rok za prigovor je 3 dana od...

Lista za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata udruženja i NVO

 Lista za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata udruženja i NVO u 2015. godini...

Predlog liste za raspodelu sredstava za finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi

 Predlog liste za raspodelu sredstava za finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi u 2015. godini...

Javni poziv za dostavljanje predloga za dodelu nagrada i povelja grada Požarevca

 GRAD POŽAREVAC SKUPŠTINA GRADA Odbor za dodeljivanje nagrada i povelja grada Požarevca O B J A V Lj U J E JAVNI POZIV ZA DOSTAVLjANjE PREDLOGA ZA DODELU NAGRADA I POVELjA GRADA POŽAREVCA POVODOM SVETE TROJICE, PRAZNIKA GRADA POŽAREVCA I SLAVE POŽAREVCA ...

Predlog liste reda prvenstva za izbor korisnika socijalnog stanovanja u montažnom objektu u naselju Zabela

Na osnovu člana 6. Pravilnika o bližim uslovima, merilima i kriterijumima za izbor korisnika socijalnog stanovanja u montažnom objektu u naselju Zabela Komisija za izbor korisnika socijalnog stanovanja Gradske uprave grada Požarevca na sednici održanoj 04.03.2015. godine je utvrdila  Predlog liste reda prvenstva za izbor...