‘program’

Program Slave grada Požarevca – Svete Trojice

Program Slave grada Požarevca - Svete Trojice...

Program kontrole komunalne buke u Požarevcu i Kostolcu

2016. godina  Izmerene vrednosti inteziteta zvuka u dB(A) - avgust 2016  Izmerene vrednosti inteziteta zvuka u dB(A) - jul 2016  Izmerene vrednosti inteziteta zvuka u dB(A) - jun  2016  Izmerene vrednosti inteziteta zvuka u dB(A) - april 2016  Izmerene vrednosti inteziteta zvuka u dB(A) - mart 2016  Izmerene vrednosti...

Program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljištaProgram protection, development and use of agricultural land

Na osnovu člana 60. stav 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Službeni glasnik RS" br. 62/06, 65/08-drugi zakon i 41/09 ), i člana 32.stav 1. tačka 6) Statuta grada Požarevca ("Službeni glasnik grada Požarevca", br. 4/13-prečišćen tekst), a uz saglasnost Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine...

Program pratećih manifestacija i program na hipodromuThe program of events and programs for the Hippodrome

LjUBIČEVSKE KONjIČKE IGRE Program pratećih manifestacija i program na hipodromu LjUBIČEVSKE KONjIČKE IGRE Program pratećih manifestacija i program na hipodromu ...

Program praćenja stanja kvaliteta vazduha u Požarevcu za 2013. godinuProgram monitoring of air quality in Pozarevac in 2013

Donošenje Programa praćenja kvaliteta vazduha za 2013. godinu potrebno je radi održavanja kontinuiteta u uspostavljenom sistematskom merenju zagađujućih materija u vazduhu u Požarevcu, koje je počelo decembra 2009. godine. Kontinuitet u monitoringu kvaliteta vazduha neophodan je za formiranje ocene uticaja zagađenog vazduha na zdravlje...

Program zaštite životne sredine grada PožarevcaEnvironmental protection program of Pozarevac

Gradonačelnik Miodrag Milosavljević, dipl.pravnik U želji da probleme u oblasti zaštite životne sredine sagleda u celosti i strateški pristupi njihovom rešavanju, Gradska uprava grada Požarevca preko Službe za zaštitu životne sredine je uz ekspertsku pomoć Projekta MSP IPA 2007, koji finansira EU...