Početak » Obaveštenja » Javni uvid planske dokumentacije
 

Urbanistički projekat  za izgradnju višeporodičnog stambeno-poslovnog objekta  na k.p.br.1945 i delovima k.p.br.1537/1 i 1873 K.O. Požarevac u Požarevcu , u ulici Čede Vasovića br.31

U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14,83/18 , 31/19, 37/19-dr.zakoni i 9/20), i članova 88. , 91. , 92. i 94.  Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“, broj 32/2019),

GRADSKA UPRAVA GRADA POŽAREVCA

Odeljenje za urbanizam i građevinske poslove

O B J A V Lj U J E

JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU

Urbanističkog projekta  za izgradnju višeporodičnog stambeno-poslovnog objekta  na k.p.br.1945 i delovima k.p.br.1537/1 i 1873 K.O.Požarevac u Požarevcu , u ulici Čede Vasovića br.31,  izrađen od GPD „ DARSING“ D.O.O. BEOGRAD, iz  Beograda, ulica Tome Maksimović 5/4, . Odgovorni urbanista je Miloš Gardašević dipl.inž.arh. sa licencom br. 200 0234 03.

            Investitor urbanističkog projekta je  GPD „ DARSING“ D.O.O. BEOGRAD, iz  Beograda, ulica Tome Maksimović 5/4.

            Javna prezentacija urbanističkog projekta organizovaće se u trajanju od 7 (sedam) dana, počev od 30.11.2020. godine , zaključno sa 06.12.2020. godine, u kancelariji broj 137 na prvom spratu zgrade Gradske uprave grada Požarevca, u ulici Drinskoj broj 2, u terminu od 10 do 13 časova, kao i na internet stranici Grada Požarevca (www.pozarevac.rs).

            Lice ovlašćeno za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije je Vera Šeović, dipl.inž.arh.

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u urbanistički projekat i svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku, u toku trajanja javne prezentacije, podnesu Odeljenju za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice Gradske uprave Grada Požarevca.

            Bliže informacije možete dobiti u kancelariji broj 137 zgrade Gradske uprave Grada Požarevca-kontakt telefon 539-664.

 PLANSKA DOKUMENTACIJA

Podeli sa drugima: Facebook Twitter