Почетак » Обавештења » Јавни увид планске документације
 

Урбанистички пројекат  за изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта  на к.п.бр.1945 и деловима к.п.бр.1537/1 и 1873 К.О. Пожаревац у Пожаревцу , у улици Чеде Васовића бр.31

У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14,83/18 , 31/19, 37/19-др.закони и 9/20), и чланова 88. , 91. , 92. и 94.  Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/2019),

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Одељење за урбанизам и грађевинске послове

О Б Ј А В Љ У Ј Е

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Урбанистичког пројекта  за изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта  на к.п.бр.1945 и деловима к.п.бр.1537/1 и 1873 К.О.Пожаревац у Пожаревцу , у улици Чеде Васовића бр.31,  израђен од ГПД „ ДАРСИНГ“ Д.О.О. БЕОГРАД, из  Београда, улица Томе Максимовић 5/4, . Одговорни урбаниста је Милош Гардашевић дипл.инж.арх. са лиценцом бр. 200 0234 03.

            Инвеститор урбанистичког пројекта је  ГПД „ ДАРСИНГ“ Д.О.О. БЕОГРАД, из  Београда, улица Томе Максимовић 5/4.

            Јавна презентација урбанистичког пројекта организоваће се у трајању од 7 (седам) дана, почев од 30.11.2020. године , закључно са 06.12.2020. године, у канцеларији број 137 на првом спрату зграде Градске управе града Пожаревца, у улици Дринској број 2, у термину од 10 до 13 часова, као и на интернет страници Града Пожаревца (www.pozarevac.rs).

            Лице овлашћено за давање обавештења о садржају јавне презентације је Вера Шеовић, дипл.инж.арх.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у урбанистички пројекат и своје примедбе и сугестије у писаном облику, у току трајања јавне презентације, поднесу Одељењу за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице Градске управе Града Пожаревца.

            Ближе информације можете добити у канцеларији број 137 зграде Градске управе Града Пожаревца-контакт телефон 539-664.

 ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Подели са другима: Facebook Twitter