Početak » Obaveštenja » O Gradu » Planska dokumentacija » Javni uvid planske dokumentacije
 

Urbanistički projekat za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije za rekonstrukciju i dogradnju postojećih objekata (smeštajnih paviljona 1. i 2.) u sklopu kompleksa KPZ Požarevac –Zabela na k.p.br.3057 KO Požarevac

U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14,83/18 , 31/19, 37/19-dr.zakoni i 9/20), i članovima 88. , 89. , 91. , 92. i 94.  Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“, broj 32/2019),

REPUBLIKA SRBIJA

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

I

GRADSKA UPRAVA GRADA POŽAREVCA

Odeljenje za urbanizam i građevinske poslove

O B J A V Lj U J E

JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU

Urbanističkog projekta za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije za rekonstrukciju i dogradnju postojećih objekata (smeštajnih paviljona 1. i 2.) u sklopu kompleksa KPZ Požarevac –Zabela na k.p.br.3057 KO Požarevac,   izrađen od „ BG ARH“ d.o.o. iz Beograda –Vračar, Braće Nedića br.33A, odgovorni urbanista Danilo Furundžić, dipl.inž.arh., licenca br. 200 1440 14.

 

Podnosilac zahteva je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture,Sektor za prostorno planiranje i urbanizam, Kralja Milutina 10a, Beograd . Naručilac izrade urbanističkog projekta je Ministarstvo pravde Republike Srbije, Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, Kazneno popravni zavod u Požarevcu.

Javna prezentacija urbanističkog projekta organizovaće se u trajanju od 7 (sedam) dana, počev od 18.01.2021. godine , zaključno sa 25.01.2021. godine, u kancelariji broj 137 na prvom spratu zgrade Gradske uprave grada Požarevca, u ulici Drinskoj broj 2, u terminu od 10 do 13 časova, kao i na internet stranici Grada Požarevca (www.pozarevac.rs).

            Lice ovlašćeno za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije je Vera Šeović, dipl.inž.arh.

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u urbanistički projekat i svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku, u toku trajanja javne prezentacije, podnesu Odeljenju za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice Gradske uprave Grada Požarevca.

            Bliže informacije možete dobiti u kancelariji broj 137 zgrade Gradske uprave Grada Požarevca-kontakt telefon 539-664.

DOKUMENTACIJA

Podeli sa drugima: Facebook Twitter