Почетак » Обавештења » О Граду » Планска документација » Јавни увид планске документације
 

Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације за реконструкцију и доградњу постојећих објеката (смештајних павиљона 1. и 2.) у склопу комплекса КПЗ Пожаревац –Забела на к.п.бр.3057 КО Пожаревац

У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14,83/18 , 31/19, 37/19-др.закони и 9/20), и члановима 88. , 89. , 91. , 92. и 94.  Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/2019),

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

И

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Одељење за урбанизам и грађевинске послове

О Б Ј А В Љ У Ј Е

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације за реконструкцију и доградњу постојећих објеката (смештајних павиљона 1. и 2.) у склопу комплекса КПЗ Пожаревац –Забела на к.п.бр.3057 КО Пожаревац,   израђен од „ БГ АРХ“ д.о.о. из Београда –Врачар, Браће Недића бр.33А, одговорни урбаниста Данило Фурунџић, дипл.инж.арх., лиценца бр. 200 1440 14.

 

Подносилац захтева је Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,Сектор за просторно планирање и урбанизам, Краља Милутина 10а, Београд . Наручилац израде урбанистичког пројекта је Министарство правде Републике Србије, Управа за извршење кривичних санкција, Казнено поправни завод у Пожаревцу.

Јавна презентација урбанистичког пројекта организоваће се у трајању од 7 (седам) дана, почев од 18.01.2021. године , закључно са 25.01.2021. године, у канцеларији број 137 на првом спрату зграде Градске управе града Пожаревца, у улици Дринској број 2, у термину од 10 до 13 часова, као и на интернет страници Града Пожаревца (www.pozarevac.rs).

            Лице овлашћено за давање обавештења о садржају јавне презентације је Вера Шеовић, дипл.инж.арх.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у урбанистички пројекат и своје примедбе и сугестије у писаном облику, у току трајања јавне презентације, поднесу Одељењу за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице Градске управе Града Пожаревца.

            Ближе информације можете добити у канцеларији број 137 зграде Градске управе Града Пожаревца-контакт телефон 539-664.

ДОКУМЕНТАЦИЈА