• О Граду
 • Локална самоуправа
 • ЛЕР
 • Сервис грађана
 • Живот у Пожаревцу
 • Е-сервиси
 • Информације од јав. значаја
 • Почетак » Градска управа » Одељење за урбанизам и грађевинске послове
   

  Одељење за урбанизам и грађевинске послове

  ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ

  Начелник Одељења : Војислав Пајић

  Тел: 012/539-649

  Одељење за урбанизам и грађевинске послове има следеће Одсеке:

  – Одсек за урбанизам и планирање: 012/539-743 и 539-647;

  – Одсек за грађевинске послове: 012/539-744 и 539-748;

  – Одсек за легализацију објеката: 012/539-742 и 539-743;

   

  Одељење за урбанизам и грађевинске послове врши  послове везане за урбанистичко планирање и спровођење планова, припрема одлуке о приступању изради и доношењу планова које доноси јединица локалне самоуправе, учествује у креирању пројектних задатака, припремању и прикупљању података неопходних за израду планова и урбанистичких пројеката, координира рад са израђивачима планова, прегледа достављене концепте и нацрте планова и израђује мишљења по истим за потребе комисије за планове, спроводи процедуру оглашавања, јавног увида и сл; прати реализацију планова вишег реда у смислу достављања примедби. У одељењу се решава и по појединачно поднетим захтевима: информације о локацији, потврђивање пројеката парцелације и препарцелације, локацијске дозволе, контрола усклађености техничке документације са издатом локацијском дозволом, грађевинске дозволе, ододрење за употребу објеката,одобрење за уклањање објеката, пријем изграђених темеља, обрада предмета по жалбама, разна обавештења и изјашњења на захтев странке или других органа. У Одељењу се ради и послови везани за издавање грађевинских и употребних дозвола у поступку легализације бесправно изграђених објеката.

  Подели са другима: Facebook Twitter