Početak » Gradska uprava » Odeljenje za prostorno planiranje, urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine
 

Odeljenje za prostorno planiranje, urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine

Rukovodilac odeljenja: Vera Šeović

Tel: 012/539-649

Kancelarija br. 135

Odeljenje za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo i zaštitu životne sredine obavlja poslove koji se odnose na:

 • izradu, donošenje, evidentiranje, objavljivanje i čuvanje dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja:
 • obrađuje i priprema analize i inicijative za izradu planova, pribavlja uslove i saglasnosti za potrebe izrade planova, pregleda i proverava materijal za rani javni uvid i nacrte planova u toku izrade, organizuje i sprovodi javne prezentacije i javne uvide planskih dokumenata, koordinira rad sa nadležnim ministarstvom i drugim organima,
 • priprema odluke o izradi i donošenju planskih dokumenata,
 • donosi rešenja o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu,
 • dostavlja planske dokumente i druge potrebne podatke za Centralni registar planskih dokumenata, informacionog sistema o stanju u prostoru i lokalnog informacionog sistema,
 • učestvuje u radu Komisije za planove Grada Požarevca,
 • potvrđivanje urbanističko-tehničkih dokumenata;
 • potvrđivanje projekta parcelacije i preparcelacije;
 • sprovođenje postupka potvrđivanja urbanističkih projekata;
 • izdaje informacije o lokaciji;
 • sprovođenje objedinjene procedure:
 • izdavanje i izmena lokacijskih uslova, izdavanje i izmena građevinske dozvole; izdavanje privremene građevinske dozvole;
 • izdavanje rešenja o odobrenju za izvođenje radova;
 • izdavanje upotrebne dozvole i dostava upotrebne dozvole organu nadležnom za poslove državnog premera i katastra;
 • potvrđivanje prijave radova;
 • potvrđivanje prijema izjave o završetku izrade temelja;
 • obaveštavanje građevinske inspekcije o prijemu izjave o završetku objekta u konstruktivnom smislu;
 • podnošenje zahteva za davanje saglasnosti na tehničku dokumentaciju u pogledu mera zaštite od požara;
 • podnošenje zahteva za priključenje objekta na komunalnu infrastrukturu;
 • vodi registar objedinjene procedure na nivou Grada i omogućava dostupnost podataka i saradnje sa Centralnim registrom objedinjenih procedura;
 • podnošenje prijave za privredni prestup i prekršajne prijave protiv imaoca javnih ovlašćenja i odgovornog lica imaoca javnih ovlašćenja;
 • ozakonjenje objekata: izdaje rešenja o ozakonjenju objekata, dostavlja pravnosnažno rešenje o ozakonjenju objekta i elaborat geodetskih radova organu nadležnom za poslove državnog premera i katastra, vodi službenu evidenciju o izdatim rešenjima o ozakonjenju i spisak izdatih rešenja objavljuje u elektronskom obliku putem interneta;
 • druge poslove vezane za sprovođenje planskih dokumenata i poslove izgradnje i uređenja;
 • vršenje nadzora nad primenom zakona i drugih propisa i opštih akata, standarda, tehničkih normativa i normi kvaliteta, kojima se regulišu projektovanje, građenje i rekonstrukcija objekata (visokogradnja, niskogradnja i dr.), izvođenje pojedinih građevinskih radova na tim objektima i građenje objekata na propisan način;
 • oblast zaštite životne sredine gde obavlja izvorne i poverene poslove zaštite i unapređenja životne sredine koji se odnose na: zaštitu i očuvanje prirodnih resursa, javnih i zaštićenih prirodnih dobara; korišćenje obnovljivih i alternativnih izvora energije; zaštitu vazduha, zaštitu od buke i od nejonizujućih zračenja; procenu uticaja planova, programa i projekata na životnu sredinu, integrisano sprečavanje i kontrolu zagađivanja životne sredine; postupanje sa hemikalijama, upravljanje otpadom, upravljanje vodama,
 • u oblasti strateškog planiranja i upravljanja resursima obavlja stručne poslove koji se odnose na: izradu planova, programa i projekata u oblasti zaštite, očuvanja i racionalnog korišćenja prirodnih resursa (petrogeotermalnih, podzemnih voda) i dobara, upotrebe obnovljivih i alternativnih izvora energije; izradu, koordinaciju sprovođenja, praćenje i izveštavanje oko realizacije programa zaštite životne sredine i akcionog plana, izradu ili učešće u izradi akcionih i sanacionih planova i projekata, planova poboljšanja kvaliteta životne sredine, zaštitu prirodnih vrednosti, javnih i zaštićenih prirodnih dobara;
 • u oblasti upravljanja zaštitom životne sredine obavlja upravne, studijsko-analitičke i druge stručne poslove koji se odnose na: praćenje i primenu zakona i drugih propisa u oblati zaštite prirode i životne sredine; poverene poslove sprovođenja postupaka utvrđivanja uslova i mera zaštite životne sredine za potrebe planiranja i uređenja prostora i izgradnju objekata, procenu uticaja planova, programa i projekata na životnu sredinu, izdavanje integrisanih dozvola za rad postrojenja i obavljanja aktivnosti, izdavanja dozvola za upravljanje otpadom, dozvola za obavljanje delatnosti prometa naročito opasnih hemikalija, dozvola za rad stacionarnih izvora zagađivanja vazduha, kao i u drugim oblastima koje Republika poveri gradu kao što je izdavanje vodnih akata, vođenje katastra i evidencije prijava o izvršenim inženjerskogeološkim-geotehničkim istraživanjima za potrebe prostornog i urbanističkog planiranja, projektovanja i izgradnje objekata, geološkim istraživanjima geotermalnih resursa;
 • obavlja pravne i ekonomske poslove koji se odnose na: praćenje i primenu zakona i drugih propisa u oblasti zaštite prirode, prirodnih resursa i životne sredine, budžetskog sistema i finansiranja lokalne samouprave; izradu propisa, upravnih i drugih akata; planiranje, pripremu i učestvovanje u sprovođenju javnih nabavki dobara, usluga i izvođenja radova; učestvovanje u izradi budžeta Grada Požarevca, odnosno godišnjeg finansijskog plana u okviru budžetskih aproprijacija i budžetskog fonda za zaštitu životne sredine; planiranje, pripremu i izradu programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine; praćenje utroška sredstava od naknade za korišćenje mineralnih sirovina. Obavlja poslove energetske efikasnosti u skladu sa važećim propisima, učestvuje u pripremi propisa i drugih akata koje donose organi grada, obavlja stručne i administrativne poslove za komisije i radna tela Gradskog veća i Skupštine Grada iz delokrugarada odeljenja, sve poverene kao i druge poslove iz svog delokruga.

 

Odeljenje za urbanizam i građevinske poslove ima sledeće Odseke:

A) ODSEK ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANjE

Šef odseka: Gordana Ranđelović

Telefon: 012/539-664

B) ODSEK ZA OZAKONjENjE OBJEKATA

Šef odseka: Dragana Petrović

Telefon:012/539-691

V) ODSEK ZA OBJEDINjENU PROCEDURU                                                        

Šef odseka: Zorica Gnjatić

Telefon:012/539-764

GRUPA ZA GRAĐEVINSKU INSPEKCIJU

Koordinator: Ljiljana Jelisavac

Telefon:012/539-655

G) ODSEK ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Šef odseka: Mirjana Lekić

Telefon:012/539-726

                                   

Podeli sa drugima: Facebook Twitter