‘javni oglas’

Javni konkurs za imenovanje direktora javnog preduzeća „TOPLIFIKACIJA“ The public tender for the appointment of directors of a public company “Toplifikacija”

GRAD POŽAREVAC SKUPŠTINA GRADA POŽAREVCA Broj: 01-06-211/16a Datum: 24.12.2014.godine 12000 Požarevac, Drinska 2   Na osnovu članova 25. i 29. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 119/12, 116/13- autentično tumačenje i 44/14 – dr. zakon ) i...

Javni oglas za davanje u zakup poljoprivredno zemljište u državnoj svojiniPublic announcement of the lease of agricultural land owned by the state

Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Sl.glasnik RS», broj 62/06, 69/08 i 41/09) i člana 1. Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini («Sl.glasnik grada Požarevca“ broj 9/2009) Gradonačelnik grada Požarevca je...

Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta i poljoprivrednih objekata u državnoj svojiniOdluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta i poljoprivrednih objekata u državnoj svojini

Na osnovu člana 64. stavi 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“ broj 64/06, 69/08 i 41/09) i člana 1. i člana 2. Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođene postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Službeni glasnik Grada Požarevca“ broj...