‘poljoprivredno zemljiste’

Јавни оглас за давање у закуп пољопривредно земљиште у државној својиниPublic announcement of the lease of agricultural land owned by the state

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08 и 41/09) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.гласник града Пожаревца“ број 9/2009) Градоначелник града Пожаревца је...

Јавни позив за достављање захтева за остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у државној својиниPublic call for submission of the request for use of agricultural land owned by the state

На основу члана 61 Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“бр 62/06, 65/08-др закон и 41/09), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Пожаревца у државној својини објављује: ЈАВНИ ПОЗИВ за достављање захтева за остваривање права коришћења пољопривредног...

Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљиштаProgram protection, development and use of agricultural land

На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС" бр. 62/06, 65/08-други закон и 41/09 ), и члана 32.став 1. тачка 6) Статута града Пожаревца ("Службени гласник града Пожаревца", бр. 4/13-пречишћен текст), а уз сагласност Министарства пољопривреде и заштите животне средине...