Početak » skupstina
 

2. Sednica

1. Prestanak mandata odbornika Skupštine Grada Požarevca

2. Potvrđivanje mandata odbornicima Skupštine Grada Požarevca,

3. Predlog odluke o završnom računu budžeta Grada Požarevca za 2019. godinu, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-72/2020-1 od 18. juna 2020. godine),

4. Predlog odluke o ostvarivanju prava na naknadu za vantelesnu oplodnju, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-68/2020-1 od 8. juna 2020. godine),

5. Predlog odluke o izmenama Kupoprodajnog ugovora – partija 1 – tehnološka oprema, UOP-T:211 – 2018 od 2. jula 2018. godine, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-130/2020-2 od 9. septembra 2020. godine),

6. Predlog programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada Požarevca za 2020. godinu, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-79/2020-1 od 15. jula 2020. godine),

7. Predlog izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu Grada Požarevca za period januar – jun 2020. godine, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-120/2020-1 od 27. avgusta 2020. godine),

8. Predlog rešenja o usvajanju Informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima, a čiji je osnivač Grad Požarevac za prvi kvartal 2020. godine, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-71/2020-12 od 12. juna 2020. godine),

9. Predlog rešenja o usvajanju Informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima, a čiji je osnivač Grad Požarevac za drugi kvartal 2020. godine, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-127/2020-1 od 3. septembra 2020. godine),

10. Predlog rešenja kojim se usvaja Informacija o tehničkoj pripremljenosti osnovnih i srednjih škola na teritoriji Grada Požarevca za školsku 2020/2021. godinu, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-130/2020-1 od 9. septembra 2020. godine),

11. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Dopunu Cenovnika Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-130/2020-10 od 9. septembra 2020. godine),

12. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Požarevac za 2019. godinu, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-127/2020-2 od 3. septembra 2020. godine) i

13. Predlozi akata iz oblasti izbora, postavljenja, imenovanja, razrešenja i prestanka mandata.

13 – 1) Predlog rešenja o razrešenju i obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji Grada Požarevca i postavljenju komandanta, zamenika komandanta, načelnika i članova Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji Grada Požarevca, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-133/2020-14 od 11. septembra 2020. godine),

13 – 2) Predlog rešenja o prestanku mandata vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Toplifikacija“ Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-143/2020-1 od 11. septembra 2020. godine),

13 – 3) Predlog rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Toplifikacija“ Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-143/2020-2 od 11. septembra 2020. godine),

 

Dopunski materijal:

1 – Predlog za povlačenje pojedinih tačaka iz predloženog dnevnog reda, dopunu predloženog dnevnog reda i promenu redosleda pojedinih tačaka predloženog dnevnog reda druge sednice Skupštine Grada Požarevca, sazvane za 15. septembar 2020. godine.

2 – Predlog odluke o izmeni Odluke o upravljanju javnim parkiralištima, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-133/2020-5 od 7. marta 2020. godine),

3 -Predlog rešenja o usvajanju Informacije o upisu učenika u osnovne i srednje škole na teritoriji Grada Požarevca za školsku 2020/2021 godinu, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-133/2020-11 od 11. septembra 2020. godine),

4 – Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća „Toplifikacija“ u Požarevcu čiji je osnivač Grad Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-133/2020-6 od 11. septembra 2020. godine),

5 – Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća „LJubičevo“ u Požarevcu čiji je osnivač Grad Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-133/2020-7 od 11. septembra 2020. godine),

6 – Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog preduzeća „LJubičevo“ Požarevac za 2019. godinu.

7 – Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog preduzeća „Toplifikacija“ Požarevac za 2019. godinu.

8 – Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Komunalne službe“ Požarevac za 2019. godinu .

9 – Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Požarevac za 2019. godinu.

10 – Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Toplifikacija“ Požarevac o pokriću gubitka ostvarenog u 2019. godini.

11 – Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Komunalne službe“ Požarevac o raspodeli dobiti ostvarene u 2019. godini.

12 – Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća „LJubičevo“ Požarevac o raspodeli dobiti ostvarene u 2019. godini.

13 – Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Požarevac o pokriću gubitka ostvarenom u 2019. godini.

14 – Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Požarevac o raspodeli dobiti ostvarene u 2019. godini.