Почетак » skupstina
 

2. Sednica

1. Престанак мандата одборника Скупштине Града Пожаревца

2. Потврђивање мандата одборницима Скупштине Града Пожаревца,

3. Предлог одлуке о завршном рачуну буџета Града Пожаревца за 2019. годину, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (број 09-06-72/2020-1 од 18. јуна 2020. године),

4. Предлог одлуке о остваривању права на накнаду за вантелесну оплодњу, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (број 09-06-68/2020-1 од 8. јуна 2020. године),

5. Предлог одлуке о изменама Купопродајног уговора – партија 1 – технолошка опрема, УОП-Т:211 – 2018 од 2. јула 2018. године, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (број 09-06-130/2020-2 од 9. септембра 2020. године),

6. Предлог програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Пожаревца за 2020. годину, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (број 09-06-79/2020-1 од 15. јула 2020. године),

7. Предлог извештаја о извршењу Одлуке о буџету Града Пожаревца за период јануар – јун 2020. године, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (број 09-06-120/2020-1 од 27. августа 2020. године),

8. Предлог решења о усвајању Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима, а чији је оснивач Град Пожаревац за први квартал 2020. године, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (број 09-06-71/2020-12 од 12. јуна 2020. године),

9. Предлог решења о усвајању Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима, а чији је оснивач Град Пожаревац за други квартал 2020. године, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (број 09-06-127/2020-1 од 3. септембра 2020. године),

10. Предлог решења којим се усваја Информација о техничкој припремљености основних и средњих школа на територији Града Пожаревца за школску 2020/2021. годину, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (број 09-06-130/2020-1 од 9. септембра 2020. године),

11. Предлог решења о давању сагласности на Допуну Ценовника Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Пожаревац, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (број 09-06-130/2020-10 од 9. септембра 2020. године),

12. Предлог решења о давању сагласности на Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Пожаревац за 2019. годину, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (број 09-06-127/2020-2 од 3. септембра 2020. године) и

13. Предлози аката из области избора, постављења, именовања, разрешења и престанка мандата.

13 – 1) Предлог решења о разрешењу и образовању Градског штаба за ванредне ситуације на територији Града Пожаревца и постављењу команданта, заменика команданта, начелника и чланова Градског штаба за ванредне ситуације на територији Града Пожаревца, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (број 09-06-133/2020-14 од 11. септембра 2020. године),

13 – 2) Предлог решења о престанку мандата вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Топлификација“ Пожаревац, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (број 09-06-143/2020-1 од 11. септембра 2020. године),

13 – 3) Предлог решења о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Топлификација“ Пожаревац, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (број 09-06-143/2020-2 од 11. септембра 2020. године),

 

Допунски материјал:

1 – Предлог за повлачење појединих тачака из предложеног дневног реда, допуну предложеног дневног реда и промену редоследа појединих тачака предложеног дневног реда друге седнице Скупштине Града Пожаревца, сазване за 15. септембар 2020. године.

2 – Предлог одлуке о измени Одлуке о управљању јавним паркиралиштима, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (број 09-06-133/2020-5 од 7. марта 2020. године),

3 -Предлог решења о усвајању Информације о упису ученика у основне и средње школе на територији Града Пожаревца за школску 2020/2021 годину, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (број 09-06-133/2020-11 од 11. септембра 2020. године),

4 – Предлог Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа „Топлификација“ у Пожаревцу чији је оснивач Град Пожаревац, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (број 09-06-133/2020-6 од 11. септембра 2020. године),

5 – Предлог Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа „Љубичево“ у Пожаревцу чији је оснивач Град Пожаревац, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (број 09-06-133/2020-7 од 11. септембра 2020. године),

6 – Предлог решења о давању сагласности на Извештај о реализацији Програма пословања Јавног предузећа „Љубичево“ Пожаревац за 2019. годину.

7 – Предлог решења о давању сагласности на Извештај о реализацији Програма пословања Јавног предузећа „Топлификација“ Пожаревац за 2019. годину.

8 – Предлог решења о давању сагласности на Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Комуналне службе“ Пожаревац за 2019. годину .

9 – Предлог решења о давању сагласности на Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Пожаревац за 2019. годину.

10 – Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа „Топлификација“ Пожаревац о покрићу губитка оствареног у 2019. години.

11 – Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Комуналне службе“ Пожаревац о расподели добити остварене у 2019. години.

12 – Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа „Љубичево“ Пожаревац о расподели добити остварене у 2019. години.

13 – Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Пожаревац о покрићу губитка оствареном у 2019. години.

14 – Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Пожаревац о расподели добити остварене у 2019. години.