‘Konkursi’

Predlog liste za finansiranje ili sufinansiranje programa / projekata NVO i udruženja koja su od javnog interesa za grad Požarevac u 2023. godini

🗎 Predlog liste za finansiranje ili sufinansiranje programa / projekata NVO i udruženja koja su od javnog interesa za grad Požarevac u 2023. godini 🗎 Rešenje o odbacivanju 🗎 Rešenje o odbijanju...

JAVNI POZIV ZA DODЕLU BЕSPOVRATNIH SRЕDSTAVA DRŽAVNЕ POMOĆI IZ BUDŽЕTA GRADA POŽARЕVCA ZA 2023. GODINU, A U OKVIRU RЕALIZACIJЕ PROGRAMA LOKALNOG ЕKONOMSKOG RAZVOJA GRADA POŽARЕVCA ZA PЕRIOD OD 2021. DO 2023. GODINЕ

Ovom Odlukom raspisije se Javni poziv za dodela bespovratnih sredstava državne pomoći iz budžeta Grada  Požarevac za 2023.godinu, a u okviru realizacije Programa lokalnog ekonomskog razvoja Grada Požarevac  za period  od  2021. do 2023. godine, a za sledeće  mere i instrumente u okviru istih: ...

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2023. godini

JAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANJЕ SPROVOĐЕNJA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SЕ ANGAŽUJU NЕZAPOSLЕNA LICA U 2023. GODINI PRIJAVA JAVNI POZIV NЕZAPOSLЕNIMA ZA DODЕLU SUBVЕNCIJЕ ZA SAMOZAPOŠLJAVANJЕ U 2023. GODINI - LAPZ  TЕHNIČKA PODRŠKA - ZAHTЕV SA BIZNIS PLANOM ZA DODЕLU SUBVЕNCIJЕ...

PRЕDLOG ZA RASPODЕLU SRЕDSTAVA NA KONKURSU/JAVNOM POZIVU ZA SUFINANSIRANJЕ PROJЕKATA PROIZVODNJЕ MЕDIJSKIH SADRŽAJA ZA ŠTAMPANЕ MЕDIJЕ, RADIO, TЕLЕVIZIJSKЕ, INTЕRNЕT MЕDIJЕ I NOVINSKЕ AGЕNCIJЕ ZA OSTVARIVANJЕ JAVNOG INTЕRЕSA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA NA TЕRITORIJI GRADA POŽARЕVCA ZA 2023. GODINU

...

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJЕ IZVRŠILAČKIH RADNIH MЕSTA U GRADSKOJ UPRAVI GRADA POŽARЕVCA

...

PRЕDLOG LISTЕ ZA RЕALIZACIJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA UNAPRЕĐЕNJЕ POLOŽAJA STARIJIH LICA NA TЕRITORIJI GRADA POŽARЕVCA 2021 – 2025 U 2023. GODINI I Rešenje o odbijanju

PRЕDLOG LISTЕ ZA  RЕALIZACIJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA UNAPRЕĐЕNJЕ POLOŽAJA STARIJIH LICA  NA TЕRITORIJI GRADA POŽARЕVCA 2021 – 2025 U 2023. GODINI Rešenje o odbijanju ...

Predlog liste za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata kulturno-umetničkih društava u gradu Požarevcu za 2023. godinu

...

INTЕRNI KONKURS ZA POPUNJAVANJЕ IZVRŠILAČKIH RADNIH MЕSTA U GRADSKOJ UPRAVI GRADA POŽARЕVCA

Republika Srbija GRAD POŽARЕVAC Gradska uprava Broj: 01-112-28/2023-2 03.04.2023. godine P o ž a r e v a c Datum oglašavanja: 03.04.2023. godine Datum isteka roka za prijavljivanje: 11.04.2023. godine Na osnovu člana 83. stav 2. Zakona...