‘O Gradu’

Predlog liste za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja starijih lica na teritoriji Grada Požarevca u 2021-2025. godini

Predlog liste za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja starijih lica na teritoriji Grada Požarevca u 2021-2025. godini Rešenje o odbijanju...

PREDLOG LISTE ZA FINANSIRANjE ILI SUFINANSIRANjE PROGRAMA/PROJEKATA UDRUŽENjA KOJA SU OD JAVNOG INTERESA ZA GRAD POŽAREVAC U OBLASTI ZAŠTITE LICA SA INVALIDITETOM U 2021. GODINI

PREDLOG LISTE ZA FINANSIRANjE ILI SUFINANSIRANjE PROGRAMA/PROJEKATA UDRUŽENjA KOJA SU OD JAVNOG INTERESA ZA GRAD POŽAREVAC U OBLASTI ZAŠTITE LICA SA INVALIDITETOM U 2021. GODINI REŠENjE o ODBIJANjU PRIJAVA...

Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća „Ljubičevo“ u Požarevcu čiji je osnivač Grad Požarevac

Skupština Grada Požarevca, na osnovu člana 38. stav 2. Zakona o javnim preduzećima            („Službeni glasnik RS“, br. 15/16 i 88/19) i člana 39. stav 1. tačka 13) Statuta Grada Požarevca  („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 10/18, 12/18-ispravka i 10/19), na sednici održanoj 11. februara 2021....

17. februar poslednji dan za uplatu prvog dela godišnjeg poreza na imovinu

Lokalna poreska administracija podseća građane da je 17. februar poslednji dan za uplatu prvog dela godišnjeg poreza na imovinu preduzetnika, fizičkih i pravnih lica. Građani redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja uplate. ...

Konačna rang lista za dodelu stipendija studentima čije je prebivalište na teritoriji grada Požarevca za školsku 2020/2021. godinu

...

EH – POSTE ANALIZA EFEKATA PROGRAMA LOKALNOG EKONOMSKOG RAZVOJA GRADA POŽAREVCA ZA 2017. GODINU, KAO I PROGRAMA LOKALNOG EKONOMSKOG RAZVOJA GRADA POŽAREVCA ZA PERIOD 2018-2020. GODINA.

UVOD   U cilju stvaranja uslova za osnivanje novih preduzeća, proširenje uslova/kapaciteta za nova preduzeća, otvaranje novih radnih mesta i stvaranje novih proizvoda na teritoriji Grada Požarevca, kreiranje lokalnog finansijskog i administrativnog okvira za dodelu podsticaja, pozicioniranje Grada Požarevca kao snažnog privrednog centra u...