‘O Gradu’

Poziv za trideset treću sednicu Skupštine Grada Požarevca

...

Javni poziv za finansiranje posebnih programa iz oblasti sporta u 2020. godini

Na osnovu čl. 6. i 7. Pravilnika o odobravanju sredstava i finansiranju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na području Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 12/17) i Zaključka Gradskog veća Grada Požarevca, br. 09-06-17/2020- 23 od 28. februara 2020. godine,...

Konkurs za realizaciju Lokalnog akcionog plana za mlade Grada Požarevca za period 2017 – 2020. godine u 2020. godini

Na osnovu Lokalnog akcionog plana za mlade Grada Požarevca za period 2017-2020. godine („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 1/17) i Zaključka Gradskog veća Grada Požarevca br: 09-06-17/2020-22 od 28. februara 2020. godine, Gradsko veće Grada Požarevca, raspisuje K o n k u r s za...

Rani javni uvid prostornog plana Republike Srbije

REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE u skladu sa članom 45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - dr. zakon i 9/20)   oglašava RANI JAVNI UVID ...

Odluka o utvrđivanju lokacije i načina korišćenja površine javne namene u Gradu Požarevcu u vreme trajanja osmomartovskog praznika

...

Predlog liste za finansiranje odnosno sufinansiranje projekata za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom Grada Požarevca 2015 – 2020. godine u 2020. godini

Predlog liste za finansiranje odnosno sufinansiranje projekata za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom Grada Požarevca 2015 – 2020. godine u 2020. godini Rešenje o odbijanju...