‘O Gradu’

OBAVEŠTENjE O PRODUŽENjU ROKA ZA PODNOŠENjE PONUDA PO JAVNOM POZIVU BR. RHP-W7-PA/PC4-2019 ZA PRIBAVLjANjE NEPOKRETNOSTI-STANOVA U JAVNU SVOJINU REPUBLIKE SRBIJE NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA SA MOGUĆNOŠĆU KUPOVINE STANOVA I NA TERITORIJI JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE KOJE SE GRANIČE SA NAVEDENOM JEDINICOM LOKALNE SAMOUPRAVE, OBJAVLjENIM DANA 30. MAJA 2019. GODINE

Na osnovu tačke 6.1. Priručnika za kupovinu stanova, Komisija za izbor stanova koji se pribavljaju u javnu svojinu Republike Srbije za dodelu izabranim korisnicima u okviru Regionalnog stambenog zbrinjavanja u Srbiji-Potprojekat 7- Komponenta 1, objavljuje OBAVEŠTENjE O PRODUŽENjU ROKA ZA PODNOŠENjE PONUDA PO  JAVNOM...

Javna prezentacija Studije javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji grada Požarevca

U ponedeljak 02.12.2019. godine u 11časova, u skupštinskoj sali (sala 107) održaće se javna prezentacija Studije javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji grada Požarevca. Pozivaju se sva zainteresovana lica (građani, privredni subjekti, direktori škola...) koji žele da upute sugestiju radi uspostavljanja efikasnijeg sistema...

Obaveštenje za pripremu propisa

Na osnovu člana 68. stav 4. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. br. 129/07, 83/14 - drugi zakon,101/16 - drugi zakon i 47/18), Gradska uprava Grada Požarevca, daje sledeće OBAVEŠTENjE Obaveštava se javnost da je otpočeo rad na pripremi propisa koje donosi Skupština...

Završen projekat „Unapređenje upošljivosti žena koje žive u ruralnim područjima grad Požarevca“

Projekat je realizovao grad Požarevac u saradnji sa Agenicijom Ujedinjenih nacija za ravnopravnost polova i osnaživanje žena (UN Women) i Evropskom unijom kao donatorom. Inače, projekat je deo programa „Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti“ kroz koji Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost podržava...

K O N K U R S ZA SUFINANSIRANjE PROGRAMA/PROJEKATA CRKAVA I VERSKIH ZAJEDNICA NA PODRUČJU GRADA POŽAREVCA U 2019. GODINI

Na osnovu čl. 32. Zakona o crkvama i verskim zajednicama („Službeni glasnik RS“, br. 36/06), člana 5. Pravilnika o načinu, merilima i kriterijumima za izbor programa/projekata crkava i verskih zajednica koji se sufinansiraju iz budžeta Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 7/14 i 6/16)...

Obaveštenje o zameni obrazaca dozvola za upravljača i rukovaoca čamaca, odnosno mornara na plovećem postrojenju

Sektor za vodni saobraćaj i bezbednost plovidbe Lučka kapetanija Veliko Gradište obaveštava građane, privredne i javne subjekte koji rukovode ili upravljaju jezerima i rekama,kategorisanim vodnim putevima za plovidbu plovila za rekreaciju a koji poseduju obrazce dozvola za upravljača i rukovoaca čamaca, odnosno mornara na plovećem...