‘Јавни увид планске документације’

Јавни позив Урбанистичког пројекта са елементима препарцелације за изградњу објеката социјалног становања на кп.бр. 1671/12, 1671/13, 1671/14, 1672/12, 1672/13, 1672/14, 1673/12, 1673/13, 1673/14 К.О. Костолац град у Сарајевској улици у Костолцу

          У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи изградњи („Службени гласник РС“, бр 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закони и 9/20) и чл. 91. и 92. Правилника о садржини,...

Урбанистички пројекат  за изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта  на к.п.бр.1945 и деловима к.п.бр.1537/1 и 1873 К.О. Пожаревац у Пожаревцу , у улици Чеде Васовића бр.31

У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14,83/18 , 31/19, 37/19-др.закони и 9/20), и чланова 88. , 91. , 92. и 94.  Правилника о садржини, начину и поступку...

Јавни позив за презентацију и Урбанистички пројекат за изградњу вишепородичног стамбено – пословног објекта на кп. бр. 1441/1 и делу кп. бр. 1348/1 К.О. Пожаревац у Пожаревцу

У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закони и 9/20) и чл. 91. и 92. Правилника о садржини, начину и...

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ Урбанистичког пројекта за изградњу стамбено- пословног објекта на кп.бр. 552/1 и 552/2 К.О. Пожаревац, улица Братства јединства бр.22, Пожаревац

          У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи изградњи („Службени гласник РС“, бр 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закони и 9/20) и чл. 91. и 92. Правилника о садржини,...

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за реконструкцију, доградњу и надградњу стамбено – пословног објекта на к.п.бр. 1336 К.О. Пожаревац, у ул. Лоле Рибара бр. 5, у Пожаревцу

          У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“', бр 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закони и 9/20) и чланом 91. Правилника о садржини, начину и...

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ Урбанистичког пројекта  за изградњу спортске хале спратности П+1 у Брадарцу,у улици Светосавској бб на к.п.бр.1255 К.О.Брадарац

У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14,83/18 , 31/19, 37/19-др.закони и 9/20), и чланова 88. , 91. , 92. и 94.  Правилника о садржини, начину и поступку...