‘Planska dokumentacija’

Poziv za javnu prezentaciju

UP za adaptaciju, rekonstrukciju i dogradnju objekta galerije "Milena Pavlović - Barili" Poziv za javnu prezentaciju  ...

Javni poziv za prezentaciju Urbanističkog projekta za izgradnju poslovnih objekata sa skladištem poljoprivrednih proizvoda na k.p.br. 595 KO Bare

          U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik Republike Srbije'', br. 72/09, 81/09-ispravka, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18 i 31/19) i članova 88, 91, 92. i 94. Pravilnika sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog...

Javna prezentacija za preliminarno projektno rešenje pojačanog održavanja državnog puta IB-14/33 DEONICA: granica APV (Kovin) – Požarevac (Orljevo)

Saglasno operativnoj politici svetske banke (OP 4.01) Javno preduzeće „Putevi Srbije“ i Gradska Uprava Grada Požarevca  pozivaju na Javnu prezentaciju Javnost, organe i organizacije zainteresovane za PRELIMINARNO PROJEKTNO REŠENjE POJAČANOG ODRŽAVANjA DRŽAVNOG PUTA IB-14/33 DEONICA: granica APV (Kovin) – Požarevac (Orljevo), L=32.680...

Javna prezentacija – Urbanistički projekat za rekonstrukciju, dogradnju i nadgradnju stambeno-poslovnog objekta na k.p. br. 1081/1 K.O. Požarevac

U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 42/13, 50/13, 98/13, 145/14 i 83/2018), i člana 83. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“, broj...

Poziv za javnu prezentaciju Urbanističkog projekta za prostornu celinu “Čikoš“ na katastarskoj parceli br. 1002 KO Požarevac i Urbanističkog projekta za Gradski park i pasaž „Parma“, na katastarskim parcelama broj 1355, 1258/1, 1353/1, 1264, 1271, 1267, 1184/2

U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 42/13, 50/13, 98/13, 145/14 i 83/18), i člana 83. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“, broj...

PROSTORNI PLAN PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA DRŽAVNOG PUTA IB REDA, AUTOPUT E-75 BEOGRAD-NIŠ (PETLjA „POŽAREVAC”) – POŽAREVAC (OBILAZNICA) – VELIKO GRADIŠTE – GOLUBAC

REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE u skladu sa članom 45a Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 -US, 98/13 – US, 132/14, 145/14 i 83/18) oglašava RANI...