‘Planska dokumentacija’

Urbanistički projekat za urbanističko arhitektonsku razradu lokacije za izgradnju višeporodičnog stambenog objekta na k.p. br. 1859/1 K.O. Požarevac, u Požarevcu

Dokumentacija...

Urbanistički projekat za izgradnju ugostiteljskog objekta na k.p. br. 20286 K.O. Požarevac u Požarevcu

Dokumentacija ...

Javna prezentacija urbanističkog projekta za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije za izgradnju stambeno-poslovnog objekta, spratnosti Po+P+4+Pk, na k.p.br. 1946, 1841/1, 1841/2 i 1842 KO Požarevac, u Požarevcu, ul. Sime Simića br. 6-10

U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik Republike Srbije'', br. 72/09, 81/09-ispravka, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 i 145/14) i člana 83. Pravilnika sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 64/2015), ...

URBANISTIČKO–ARHITEKTONSKA RAZRADA LOKACIJE ZA IZGRADNjU VIŠEPORODIČNE STAMBENO POSLOVNE ZGRADE SPRATNOSTI Po+P+4+Pk NA KP BR 1863/1 I 1867/2 KO POŽAREVAC U ULICI KNEZ MILOŠEV VENAC U POŽAREVCU

 Dokumentacija...

URBANISTIČKO–ARHITEKTONSKA RAZRADA LOKACIJE ZA IZGRADNjU STAMBENO-POSLOVNE ZGRADE VIŠEPORODIČNOG STANOVANjA Po+P+4+Pk NA KP BR 1796/1 KO POŽAREVAC U ULICI DELIGRADSKOJ BROJ 2 U POŽAREVCU

 Dokumentacija...

Izlaganje materijala za rani javni uvid, koji se odnosi na izradu Plana detaljne regulacije „Dragulj“ u Kostolcu

GRADSKA UPRAVA GRADA POŽAREVCA Odeljenje za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo U skladu sa članom 45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 72/09, 81/09 - ispravka, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 - US, 98/13 - US, 132/14 i 145/14) i...