‘Планска документација’

Јавни увид у Нацрт измена и допуна просторног плана подручја посебне намене костолачког угљеног басена и извештај о стратешкој процени утицаја измена и допуна Просторног плана

 Нацрт измена и допуна просторног плана подручја посебне намене костолачког угљеног басена...

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу објекта на КП БР 1802 КО Пожаревац у улици Скопљанска бр. 10

Документација (51.5MB)...

Урбанистички пројекат за разраду локације за изградњу стамбено пословног објекта По+П+4+Пк, на кп. бр. 1081/1 и 1081/2 К.О. Пожаревац

 Документација...

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ Урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу стамбено-пословне зграде вишепородичног становања ул. Делиградска бр. 2,

          У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и члана 83. Правилника садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник Републике Србије“, бр....

План детаљне регулације ”Северни блок индустријске зоне” у Пожаревцу

План детаљне регулације ''Северни блок индустријске зоне'' у Пожаревцу...

План детаљне регулације “ТУЛБА-ТАБАНА” у Пожаревцу

План детаљне регулације "ТУЛБА-ТАБАНА" у Пожаревцу...