‘Planska dokumentacija’

Javni uvid u Nacrt izmena i dopuna prostornog plana područja posebne namene kostolačkog ugljenog basena i izveštaj o strateškoj proceni uticaja izmena i dopuna Prostornog plana

 Nacrt izmena i dopuna prostornog plana područja posebne namene kostolačkog ugljenog basena...

Javna prezentacija urbanističkog projekta za izgradnju objekta na KP BR 1802 KO Požarevac u ulici Skopljanska br. 10

Dokumentacija (51.5MB)...

Urbanistički projekat za razradu lokacije za izgradnju stambeno poslovnog objekta Po+P+4+Pk, na kp. br. 1081/1 i 1081/2 K.O. Požarevac

 Dokumentacija...

JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU Urbanističkog projekta za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije za izgradnju stambeno-poslovne zgrade višeporodičnog stanovanja ul. Deligradska br. 2,

          U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik Republike Srbije'', br. 72/09, 81/09-ispravka, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 i 145/14) i člana 83. Pravilnika sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik Republike Srbije“, br....

Plan detaljne regulacije ”Severni blok industrijske zone” u Požarevcu

Plan detaljne regulacije ''Severni blok industrijske zone'' u Požarevcu...

Plan detaljne regulacije “TULBA-TABANA” u Požarevcu

Plan detaljne regulacije "TULBA-TABANA" u Požarevcu...