‘konkurs’

Конкурс за реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја Рома

На основу Локалног акционог плана за унапређење положаја Рома на територији града Пожаревца 2011-2015 године од 10. 5. 2011. године  и Закључка Градског већа града Пожаревца бр: 01-06-44/2015-56   од  10. марта 2015. године, Градско веће града Пожаревца, расписује К о н к у р...

Конкурс за реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја старијих лица

На основу Локалног акционог плана за унапређење положаја старијих  лица  на територији града Пожаревца 2011-2015 године од 10. 5.2011. године  и Закључка Градског већа града Пожаревца бр:  01-06 - 44/2015 -57  од  10. марта 2015. године, Градско веће града Пожаревца, расписује     ...

Конкурс за финансирање или суфинансирање програма/пројеката удружења кој су од јавног интереса за град ПожаревацCompetition for financing or co-financing programs / projects of associations which are of public interest in Pozarevac

На основу члана 38. Закона о удружењима (''Сл.гласник РС'', бр. 51/09), члана 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. гласник РС“, бр. 8/12 и 94/13), и Закључка Градског већа града Пожаревца,...

Коначна листа за доделу стипендија студентима чије је пребивалиште на територији града ПожаревцаThe final list of scholarships to students who reside in the territory of Pozarevac

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД ПОЖАРЕВАЦ Комисија за доделу стипендија студентима чије је пребивалиште на територији града Пожаревца за 2014/2015. годину број: 06-612-395/2014-1 датум: 23.01.2015. године П о ж а р е в а ц    Коначна листа за доделу...

Јавни конкурс за именовање директора јавног предузећа „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ The public tender for the appointment of directors of a public company „Toplifikacija“

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Број: 01-06-211/16a Датум: 24.12.2014.године 12000 Пожаревац, Дринска 2   На основу чланова 25. и 29. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12, 116/13- аутентично тумачење и 44/14 – др. закон ) и...

Конкурс – јавна набавка: Пројекат затвореног базенаCompetition – Public procurement: Project indoor swimming pool

ЈП ’’ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА’’ Лоле Рибара 2,12000 Пожаревац КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА У ПОСТУПКУ КОНКУРСА ЗА ДИЗАЈН ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка услуга Пројекат затвореног базена-Израда идејног решења за израду Главног пројекта спортског објекта затвореног базена са пратећим садржајима, Пожаревац БРОЈ ЈАВНЕ...

Јавни конкурс о остваривању права на подстицаје за успостављање и јачање произвођачких група на територији града Пожаревца Public competition on exercising the right to incentives for the establishment and strengthening of producer groups in the territory of Pozarevac

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник Републике Србије”, број 10/13), члана 91. Статута града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, брoj4/13)  члана 21. Пословника о раду Градског већа града Пожаревца ( „Службени гласник града Пожаревца“ бр. 3/08, 5/08,...

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својиниPublic call for proof of preferential lease of agricultural land owned by the state

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2015 ГОДИНУ Ради поступка израде Годишњег програма, заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Пожаревца за 2015 годину, а у складу са Законом о пољопривредном земљишту...