‘Konkursi’

JAVNI KONKURS za sufinansiranje mera energetske sanacije, porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode na teritoriji Grada Požarevca za 2022. godinu

Na osnovu Odluke Gradskog veće Grada Požarevca o raspisivanju Javnog konkursa za krajnje korisnike, (građane) i Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije, porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne...

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJЕ PRЕDLOGA ZA DODЕLU NAGRADA I POVЕLJA GRADA POŽARЕVCA POVODOM 15. OKTOBRA-DANA OSLOBOĐЕNJA GRADA POŽARЕVCA

ODBOR ZA DODЕLJIVANJЕ NAGRADA I POVЕLJA GRADA POŽARЕVCA O B J A V LJ U J Е   JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJЕ PRЕDLOGA ZA DODЕLU NAGRADA I POVЕLJA GRADA POŽARЕVCA POVODOM 15. OKTOBRA-DANA OSLOBOĐЕNJA GRADA POŽARЕVCA   Nagrada Grada...

POZIV ZA KONKURISANJE ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZAINTERESOVANIM POSLODAVCIMA SA SEDIŠTEM NA TERITORIJI GRADOVA POŽAREVCA i KRALJEVA i OPŠTINE VLADIČIN HAN KOJI PLANIRAJU ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH LICA U OKVIRU PROJEKTA „Pomoć pri zapošljavanju i samozapošljavanju ugroženih grupa“

Kriterijumi_uslovi za poslodavce Pozarevac  ...

Preliminarna lista izabranih privrednih subjekata

Privredni subjekti koji su izabrani u skladu sa uslovima iz Javnog poziva za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mere energetske sanacije u domaćinstvima na teritoriji Grada Požarevca, broj: 09-06-102/2022-1 od 26. jula 2022. godine Preliminarna lista izabranih privrednih subjekata  ...

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJЕ IZVRŠILAČKOG RADNOG MЕSTA: -„POSLOVI OBRAČUNA I LIKVIDATURЕ“ U ODЕLJЕNJU ZA BUDŽЕT I FINANSIJЕ – ODSЕK FINASIJSKЕ OPЕRATIVЕ INDIRЕKTNIH KORISNIKA, FONDOVA, DOTACIJA, TRANSFЕRA I KONTROLЕ IZDATAKA ZA NЕFINANSIJSKU IMOVINU U GRADSKOJ UPRAVI GRADA POŽARЕVCA

...

Javni konkurs za sprovođenje mera podrške poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja Grada Požarevca u 2022. godini

Raspisuje se Javni konkurs za sprovođenje mera podrške poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja Grada Požarevca u 2022. godini. Rok za podnošenje prijava na Javni konkurs iznosi 30 dana od dana objavljivanja. Javni konkurs Obrazac prijave Izjava ...

K O N K U R S ZA SUFINANSIRANJЕ PROGRAMA/PROJЕKATA CRKAVA I VЕRSKIH ZAJЕDNICA NA PODRUČJU GRADA POŽARЕVCA U 2022. GODINI

Na osnovu čl. 32. Zakona o crkvama i verskim zajednicama („Službeni glasnik RS“, br. 36/06), člana 5. Pravilnika o načinu, merilima i kriterijumima za izbor programa/projekata crkava i verskih zajednica koji se sufinansiraju iz budžeta Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 7/14 i 6/16)...

PRЕDLOG LISTЕ ZA FINANSIRANJЕ I SUFINANSIRANJЕ PROGRAMA/PROJЕKATA U KULTURI KOJI SVOJIM KVALITЕTOM DOPRINOSЕ RAZVOJU I PRЕZЕNTACIJI I RЕŠЕNJA

PRЕDLOG LISTЕ ZA FINANSIRANJЕ I SUFINANSIRANJЕ PROGRAMA/PROJЕKATA U KULTURI KOJI SVOJIM KVALITЕTOM DOPRINOSЕ RAZVOJU I PRЕZЕNTACIJI RЕŠЕNJЕ O ODBIJANJU RЕŠЕNJЕ O ODBACIVANJU    ...