‘Konkursi’

Konkurs za realizaciju Lokalnog akcionog plana za mlade Grada Požarevca za period 2017 – 2020. godine u 2020. godini

Na osnovu Lokalnog akcionog plana za mlade Grada Požarevca za period 2017-2020. godine („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 1/17) i Zaključka Gradskog veća Grada Požarevca br: 09-06-17/2020-22 od 28. februara 2020. godine, Gradsko veće Grada Požarevca, raspisuje K o n k u r s za...

Predlog liste za finansiranje odnosno sufinansiranje projekata za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom Grada Požarevca 2015 – 2020. godine u 2020. godini

Predlog liste za finansiranje odnosno sufinansiranje projekata za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom Grada Požarevca 2015 – 2020. godine u 2020. godini Rešenje o odbijanju...

KONKURS ZA  SUFINANSIRANjE PROGRAMA/PROJEKATA  CRKAVA I VERSKIH ZAJEDNICA  NA PODRUČJU GRADA POŽAREVCA U 2020. GODINI

Na osnovu čl. 32. Zakona o crkvama i verskim zajednicama („Službeni glasnik RS“, br. 36/06), člana 5. Pravilnika o načinu, merilima i kriterijumima za izbor programa/projekata crkava i verskih zajednica koji se sufinansiraju iz budžeta Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 7/14 i 6/16)...

Predlog Liste za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata udruženja koja su od javnog interesa za Grad Požarevac u oblasti zaštite lica sa invaliditetom u 2020. godini

Predlog Liste za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata udruženja koja su od javnog interesa za Grad Požarevac u oblasti zaštite lica sa invaliditetom u 2020. godini Rešenje o odbijanju Rešenje o odbacivanju...

Komisija za procenu predloga projekata za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja starijih lica na teritoriji Grada Požarevca 2017 – 2020 u 2020. godini

Predlog liste Rešenje o odbijanju...

Predlog liste za finansiranje odnosno sufinansiranje projekata za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja Roma na teritoriji Grada Požarevca 2016 – 2020. godine u 2020. godini

Predlog liste za finansiranje odnosno sufinansiranje projekata za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja Roma na teritoriji Grada Požarevca 2016 - 2020. godine Rešenje o odbijanju...