Почетак » Обавештења » Конкурси
 

Конкурс за реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја особа са инвалидитетом Града Пожаревца 2021.- 2025. у 2024. години

На основу Локалног акционог плана за унапређење положаја особа са инвалидитетом Града Пожаревца 2021.- 2025. („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 33/20). године и Закључка Градског већа Града Пожаревца бр: 09-06-20/2024-34 од  23.2.2024. године, Градско веће Града Пожаревца, расписује

К о н к у р с

за реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја особа са инвалидитетом Града Пожаревца 2021.- 2025. у 2024. години

   За реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја особа са инвалидитетом Града Пожаревца 2021.- 2025, обезбеђена су средства Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2024.  годину („Службени гласник Града Пожаревца“, 18/23), у Разделу 5. Градска управа, Програм 11: Социјална и дечија заштита, Програмска класификација 0902-0021, ПА: Подршка особама са инвалидитетом, Функција 010 – Болест и инвалидност, Позиција 129, Економска класификација 481991 – Дотације невладиним организацијама –  Дотације осталим непрофитним институцијама – Локални акциони план за особе са инвалидитетом Града Пожаревца за период 2021-2025 године, у укупном износу од 3.000.000,00 динара.

 1. ЦИЉ КОНКУРСА

     Општи циљ конкурса је унапређење положаја особа са инвалидитетом до позиције равноправних који уживају сва права и одговорности на територији Града Пожаревца.

    Општи циљеви конкурса у складу са Локалним акционим планом за унапређење положаја особа са инвалидитетом Града Пожаревца 2021.- 2025 су:

 1. Побољшати положај ОСИ у Граду Пожаревцу
 2. Укључити ОСИ у све области друштвеног живота
 3. Заштита права ОСИ
 4. Обезбедити социјалне, здравствене и друге услуге особама са инвалидитетом
 5. Осигурати приступ њиховом животном окружењу
 6. Сензибилисати друштво за проблеме са којима се особе са инвалидитетом суочавају у нашој локалној заједници.
 7. 2. ОПШТИ УСЛОВИ

Право учешћа на конкурсу имају удружења која су од јавног интереса за Град Пожаревац у области заштите лица са инвалидитетом  под условом  да спроводе активности или да им је седиште на територији Града Пожаревца, као општинске или међуопштинске организације. 

Предлог пројекта подноси се на датом обрасцу за писање предлога пројекта који је у складу са циљевима конкурса.

 1. ПРИОРИТЕТИ КОНКУРСА

Основ за дефинисање приоритета конкурса је Локални акциони план за унапређење положаја особа са инвалидитетом Града Пожаревца 2021.- 2025.

Реализација предложених пројеката би требало да директно утиче на побољшану сарадњу удружења и Града Пожаревца у реализацији ЛАП-а.

 

 

КРИТЕРИЈУМИ

 

ОБЈАШЊЕЊЕ КРИТЕРИЈУМА

 

БРОЈ БОДОВА

 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА

 

Усаглашеност  с постојећим стратешким документима Града Пожаревца

 

Да ли је и у којој мери је пројекат стратешки утемељен, односно у складу са важећим стратешким опредељењем Града Пожаревца?

 

 

 до 10

 

 

10

 

Капацитет удружења предлагача пројекта и капацитет партнера на пројекту

 

 -Да ли је предлагач пројекта до сада успешно реализовано пројекте које је суфинансирао Град Пожаревац?

 

– Да ли је реализовао пројекте других донатора?

 

– Какви су кадровски капацитети удружења?

 

 

Од 0-5

 

 

Од 0-10

 

Од 0-10

 

 

 

 

25

 

 

 

Дефинисани циљеви пројекта, циљна група и корисници пројекта, број директних и индиректних корисника пројекта и њихове потребе

 

 

-Да ли су циљеви пројекта јасно дефинисани, достижни у предвиђеном времену трајања пројекта и да ли недвосмислено представљају решење уочених проблема у локалној заједници, односно могу да задовоље јавни интерес?

 

-Да ли су циљна група и корисници јасно дефинисани?

Да ли је представљена процена броја директних и индиректних корисника пројекта?

 

-У ком обиму ће потребе циљне групе и корисника пројекта бити задовољене – обим задовољења јавног интереса?

 

 

до 10

 

 

до 5

 

 

до 5

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Одрживост пројекта

Да ли је ће се активности пројекта наставити и после финансирања пројекта средствима из буџета Града Пожаревца?

 

Да ли је пројекат одржив у институционалном и развојном смислу – да ли ће пројектне активности бити спровођене и по истеку времена за спровођење пројекта у оквиру којег ће се финансирати/суфинансирати средствима из буџета Града Пожаревца?

 

до 5

 

 

до 5

 

 

 

10

 

 

Очекивани резултати и ефекти пројекта

 

-Да ли су резултати и ефекти пројекта мерљиви?

 

-Да ли ће очекивани позитивни ефекти бити далекосежни – у ком року се очекују позитивни ефекти на директне и индиректне кориснике пројекта?

 

 

0-10

 

 

10

 

Економичност буџета пројекта и однос трошкова и очекиваних резултата и ефеката

 

-Да ли су трошкови усклађени са предложеним пројектним активностима?

 

-Да ли је однос између процењених трошкова и очекованих резултата и ефеката задовољавајући?

 

 

0-15

 

 

15

 

 

 

Суфинансирање пројекта из других извора

 

-Да ли је удружење предлагач пројекта/учесник конкурса обезбедило сопствено новчано учешће или други вид учешћа и/или суфинансирање пројекта из других извора?

 

Сопствено учешће

до 50%  –               0-5

 

Сопствено учешће

преко 50% –          6-10

 

 

10

 

Укупно

   

100

 

Пројекти неће бити финансирани:

 • Ако садрже ретроактивно финансирање пројеката чија је реализација окончана;
 • Ако се реализацијом пројекта остварује добит;
 • Ако се пријављује организација која није регистрована као удружење;
 • Ако директно или индиректно позивају на нетолеранцију и дискриминацију.
 1. ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКАТА

Пројекат се може реализовати најкасније до 31.12.2024. године.

 1. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Сви заинтересовани који желе да се пријаве на конкурс треба да поднесу следећу обавезну документацију:

 • Попуњен формулар предлога пројекта и буџет, потписан од стране одговорног лица и оверен печатом удружења, у 2 примерка;
 • Биографије предложених чланова пројектног тима;
 • Копија уверења да је удружење уписано у регистар који се води у АПР;
 • Статут удружења или извод из статута удружења у коме је утврђено да се циљеви удружења остварују у области у којој се програм реализује;
 • Наративни извештај о реализацији програма / пројеката из претходне године (за удружења која су у 2023. години реализовала програме / пројекте средствима из буџета Града Пожаревца), у 2 примерка;
 • Изјаву подносиоца пријаве којом се потврђује да средства за реализацију одобреног програма нису на други начин већ обезбеђена, потписана од стране одговорног лица и оверена печатом удружења, у 2 примерка;
 • Изјаву о непостојању сукоба интереса, потписана од стране одговорног лица и оверена печатом удружења, у 2 примерка;
 • Интерни акт о антикорупцијској политици, потписан од стране одговорног лица и оверен печатом удружења, у 2 примерка.
 1. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА

Критеријуми за оцењивање програма рада су:

           Образац Пријаве на Конкурс може се преузети у канцеларији бр. 9, Градска управа Града Пожаревца, Дринска бр. 2, 12000 Пожаревац, или на званичној интернет презентацији Града Пожаревца (www.pozarevac.rs).

Саставни део обрасца пријаве су: Изјава подносиоца пријаве којом се потврђује да средства за реализацију одобреног програма нису на други начин већ обезбеђена, Изјава о непостојању сукоба интереса и Интерни акт о антикорупцијској политици.

Предложени програми учесника Конкурса треба да садрже тражену документацију, прописану Конкурсом, потписану и оверену од овлашћеног лица.

Неблаговремене, непотпуне,  као и пријаве послате факсом или електронском поштом  неће се разматрати.

            Пријава на Конкурс са одговарајућом документацијом – пројектом,  подноси се на адресу: Градско веће Града Пожаревца, Комисији за  избор програма  за реализацију  Локалног  акционог  плана за унапређење положаја особа са инвалидитетом Града Пожаревца 2021.- 2025. у 2024. години – не отварати“ препорученом поштом на адресу:  ул. Дринска  бр. 2. 12000 Пожаревац или предајом на писарницу Градске управе Града Пожаревца.

Пријаве на конкурс се подносе у року од 15 дана од дана објављивања у локалном листу „Реч народа“.

Комисија за избор програма размотриће пристигле пријаве и на основу наведених критеријума утврдиће предлог листе  за  финансирање  односно суфинансирање пројеката за реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја особа са инвалидитетом Града Пожаревца 2021.- 2025 у 2024. години.

На  предлог листе, учесници конкурса имају право приговора Комисији  за избор  пројеката  у року од 8 дана од дана објављивања листе. По приговору одлучује Комисија.

            Одлуку о избору програма доноси Градско веће Града Пожаревца која ће бити објављена на интернет страници Града Пожаревца.  Градоначелник Града Пожаревца закључује уговор којим се уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна.

Додатне информације у вези Конкурса, можете добити у Градској управи Града Пожаревца, канцеларија бр. 42, или на телефон број 064/89-18-275, Дејан Крстић.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА

Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К

Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с.р.