‘Обавештења’

Четврта рата пореза на имовину физичких лица доспева на наплату 14. новембра

Четврта рата пореза на имовину физичких лица доспева на наплату 14. новембра.  Како је саопштила Народна банка Србије, обвезници могу платити порез Дина картицом на шалтерима Управе за трезор Министарства финансија. Такође, порез се може платити скенирањем НБС ИПС QR кода са решења. Моле...

ОГЛАС за јавну презентацију Измене Урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу стамбене зграде, спратности По+П+4+Пс, на катастарској парцели бр. 1509/18 К.О. Пожаревац у Пожаревцу у улици Мачванској бр. 23-25

У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 42/13, 50/13, 98/13, 145/14, 83/18, 37/2019, 9/2020,52/2021 и 62/23 ), и члана 91. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања...

Почетна цена закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Пожаревца

Почетна цена закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Пожаревца у другом литицанионом кругу за укупно 412 јавних надметања, која су обухваћена Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Пожаревца за 2023. годину планираних за давање у закуп по...

ОГЛАС за јавну презентацију Урбанистичког пројекта за урбанистичко архитектонску разраду локације за изградњу вишепородичног стамбеног објекта, спратности По+П+3+Пс, на катастарским парцелама бр. 1773, 1774 и 1775 К.О. Пожаревац у Пожаревцу у улици Прилепској бр. 8-14

Оглас за УРБО пројекат Драгиша Томић   Више информација на urbanizam.pozarevac.rs...

Обавештење – решење бр. 07-465-104/2023 од 02.11.2023.године

...

Решење о радном времену у Градској управи

...