‘Обавештења’

Предлог ранг листе за доделу стипендија студентима чије је пребивалиште на територији Града Пожаревца за школску 2018/2019. годину

Предлог ранг листе Решење - неосноване пријаве Решење - непотпуне пријаве  ...

Извештај са јавне расправе о Нацрту Локалног акционог плана за родну равноправност и унапређење положаја жена Града Пожаревца за период од 2019-2021. године

...

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ: OДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА, ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА, ОДЛУКЕ О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ И ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА

Градско веће Града Пожаревца позива све грађане, удружења, стручну и осталу јавност да се упознају са текстом нацрта: Одлуке о локалним комуналним таксама, Одлуке о локалним административним таксама, Одлуке о боравишној такси и Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина (у даљем тексту: одлуке о...

Позив за јавну презентацију Урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу стамбено-пословне зграде вишепородичног становања По+П+4+Пк, на катастарској парцели број 1796/1 КО Пожаревац, у Пожаревцу, ул. Делиградска број 2

У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 42/13, 50/13, 98/13, 145/14 и 83/2018), и члана 83. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број...

Радно време Локалне пореске администрације

Обавештавамо грађане, предузетнике и правна лица да ћа одељење локалне пореске администрације радити од 8 до 12h 22.12. и 29.12.2018. године (субота) тако да порески обвезници који нису измирили своје обавезе то могу да ураде у том периоду. Порески обвезници који су измирили своје...

Затварање саобраћаја у Старом Костолцу

У Старом Костолцу због извођења радова, на  будућој кружној раскрсници биће затварање саобраћаја у периоду од четвртка 20.12.2018. до недеље 23.12.2018. од 8:00 до 16:00 часова. До померања претходног термина дошло је због временских прилика....