‘Obaveštenja’

Javni poziv za izbor i dodelu subvencija preduzetnicima, mikro i malim preduzećima u okviru projekta „Postizanje inkluzivnog društveno-ekonomskog razvoja kroz podsticanje romskog preduzetništva i zapošljavanja“.

Javni poziv za izbor i dodelu subvencija preduzetnicima, mirko i malim preduzećima Obrazac 1 - Prijavni formular Obrazac 2 - Izjava Obrazac 3 - Formular poslovne ideje...

Konkurs za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom Grada Požarevca 2015.-2020. u 2020. godini

Na osnovu Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom Grada Požarevca 2015.-2020. („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 3/15). godine i Zaključka Gradskog veća Grada Požarevca br. 09-06-5/2020-33 od 17.1.2020. godine, Gradsko veće Grada Požarevca, raspisuje K o n k u r s za...

Konkurs za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja starijih lica na teritoriji Grada Požarevca 2017 – 2020 u 2020. godini

Na osnovu Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja starijih lica na teritoriji Grada Požarevca 2017-2020 („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 17/16) i Zaključka Gradskog veća Grada Požarevca br. 09-06-5/2020-32 od 17.1.2020. godine, Gradsko veće Grada Požarevca, raspisuje K o n k u r s za...

Konkurs za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja Roma na teritoriji Grada Požarevca 2016 – 2020. godine u 2020. godini

 Na osnovu Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja Roma na teritoriji Grada Požarevca 2016-2020. godine („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 13/15) i Zaključka Gradskog veća Grada Požarevca br: 09-06-5/2020-31 od 17.1.2020. godine, Gradsko veće Grada Požarevca, raspisuje K o n k u r s za...

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE ILI SUFINANSIRANjE PROGRAMA / PROJEKATA UDRUŽENjA KOJA SU OD JAVNOG INTERESA ZA GRAD POŽAREVAC U OBLASTI ZAŠTITE LICA SA INVALIDITETOM U 2020. GODINI

    Na osnovu člana 38. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS“, br. 51/09 i 99/11 – dr. zakoni i 44/18 – dr. zakon), člana 6. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja...

Predlog liste za pilotiranje usluge ličnog pratioca za period januar – jun 2020. godine

...