‘Obaveštenja’

Javna prezentacija – Urbanistički projekat za rekonstrukciju, dogradnju i nadgradnju stambeno-poslovnog objekta na k.p. br. 1081/1 K.O. Požarevac

U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 42/13, 50/13, 98/13, 145/14 i 83/2018), i člana 83. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“, broj...

POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ODLUKE O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENjE JAVNIH POVRŠINA

Gradsko veće Grada Požarevca poziva sve građane, predstavnike civilnog društva, stručnu javnosti i sve druge zainteresovane subjekte da se upoznaju sa tekstom nacrta Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina (u daljem tekstu: Nacrt) i da daju predloge, sugestije i komentare. Javna rasprava o Nacrtu...

Obaveštenje za javnost

Na osnovu člana 68. stav 4. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. br. 129/07, 83/14 - drugi zakon,101/16 - drugi zakon i 47/18), Gradska uprava Grada Požarevca, daje sledeće OBAVEŠTENjE Obaveštava se javnost da je otpočeo rad na pripremi propisa koje donosi...

Obaveštenje za javnost

Na osnovu člana 68. stav 4. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. br. 129/07, 83/14 - drugi zakon,101/16 - drugi zakon i 47/18), Gradska uprava Grada Požarevca, daje sledeće OBAVEŠTENjE Obaveštava se javnost da je otpočeo rad na pripremi propisa koje donosi Skupština...

Zatvaranje ulica za saobraćaj

Povodom posete predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića u okviru kampanje „Budućnost Srbije“ za saobraćaj će biti zatvorene sledeće ulice: dana 05. aprila počev od 19 časova, ulica Tabačka čaršija, kružni tok i Lenjinova ulica do nedelje, 07. aprila u 1 sat posle ponoći ...

Obaveštenje – JP Toplifikacija – Radovi u Sinđelićevoj ulici

Obaveštavamo građane Požarevca da će JP Toplifikacija u periodu od 08.04.2019. do 30.08.2019. godine izvesti radove na rekonstrukciji postojećeg toplovoda u ulici Sinđelićevoj u Požarevcu, u skladu sa Odobrenjem za izgradnju i saglasnostima javnih preduzeća. Po Rešenju Odenjenja za komunalne delatnosti i energetiku grada...