‘Обавештења’

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу вишепородичног стамбеног објекта на катастарској парцели број 1859/1 КО Пожаревац, у Пожаревцу, ул. Прилепска бр. 15

          У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и члана 83. Правилника садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Службени гласник Републике Србије'', бр....

Литература за полагање испита за обављање ауто – такси превоза на територији Града Пожаревца

Препоручена литература: Напомена о литератури  Правилник о полагању испита  Одлука о такси превозу  Измене и допуне одлуке о такси превозу  Закон о превозу у друмском саобраћају - поглавља I, II, III, V  Закон о поступку регистрације у АПР...

План уклањања објеката

...

Затворене улице за саобраћај у новогодишњој ноћи

Овим путем Вам се обраћамо са молбом да обавестите наше суграђане да ће због организације дочека Нове 2018. године,  у периоду од 06:00 часова дана 31.12.2017. године, до 08:00 часова дана  01.01.2018. године, за саобраћај бити затворене следеће улице: Табачка чаршија, Трг ослобођења и Лењинова. ...

НИС: Анкета о потребама локалних заједница

НИС спроводи анкету о потребама локалних заједница У оквиру свог друштвено-одговорног пословања, компанија НИС пуних девет година реализује програм "Заједници заједно" у градовима и општинама у којима послује. Програм је у локалним заједницама препознат као веома важан, о чему говоре и резултати - уложено...

Записници са друге, треће и четврте седнице Комисије за избор чланова тела за праћење примене ЛАП-а за борбу против корупције Града Пожаревца 2017-2020, Ранг листа и предлог Решења

Записници са друге, треће и четврте седнице Комисије за избор чланова тела за праћење примене ЛАП Ранг листа кандидата за чланове ЛАФ Предлог решења за праћење примене ЛАФ...

Четрнаеста седница Скупштине Града Пожаревца – 28. децембар. 2017. године

...

Одржана је друга седница Привредног савета Града Пожаревца

Дана 18. децембра 2017. године, одржана је друга седница Привредног савета Града Пожаревца, на којој  је усвојена  Информација Одељења за ЛЕР, пољопривреду и заштиту животне средине Градске управе Града Пожаревца у вези даљих активности Града Пожаревца у програму цертификација општина по мери привреде у југоисточноj...

Интерни конкурс за попуњавање радног места у Градској управи Града Пожаревца

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ Градска управа Број: 01-111-55/2017-3 22.12. 2017. године П о ж а р е в а ц Датум оглашавања: 22.12.2017. године Датум истека рока за пријављивање: 06.01.2018. године          На основу чл. 18. став 2. и 3.  Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“ бр. 68/2015 81/2016 –...