‘Obaveštenja’

Rešenje o odbijanju neosnovane prijave Udruženja građana Bolje sutra 012

...

Rešenje o odbijanju neosnovane prijave Saveza nevladinih organizacija Požarevac „SNOP“

...

Predlog liste za finansiranje odnosno sufinansiranje projekata za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom Grada Požarevca 2021. – 2025. u 2022. godini

...

JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU Urbanističkog projekta sa urbanističko-arhitektonskom razradom lokacije za izgradnju poslovno-stambene zgrade na k.p.br. 901 i 1006/3 KO Požarevac, u ulici Lenjinova br. 9, u Požarevcu, izrađen od strane „KOMPANIJA EVROTRGOVINA“ D.O.O. iz Šapina, Opština Malo Crniće.

U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14,83/18 , 31/19, 37/19-dr.zakoni , 9/20 i 52/2021) i članova 88. , 91. , 92. i 94. Pravilnika o sadržini, načinu...

Javni konkurs za sprovođenje mera održivog korišćenja poljoprivrednog zemljišta i uspostavljanje i jačanje udruženja u oblasti poljoprivrede na teritoriji Grada Požarevca u 2022. godini

Na osnovu člana 13. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 10/13, 142/14, 103/15 i 101/16), člana 5. Pravilnika o radu Komisije za izradu i praćenja realizacije programa podrške sprovođenja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja na teritoriji Grada...

Obaveštenje – predlog liste KUD-2022.god

...