‘Обавештења’

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Пожаревaц

...

Одлука о измени Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Пожаревац

...

Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу објекта за производњу кондиторских производа у Пожаревцу, на к.п.бр. 9452/1 КО Пожаревац,

У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и члана 83. Правилника садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 64/2015), ...

Листа корисника средстава о подели подстицајних средстава за инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава на територији Града Пожаревца у 2017. години

...

Захтев за променом цена услуга ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА КОМУНАЛНЕ СЛУЖБЕ

...

Листа корисника средстава о Регрисирању репродуктивног материјала у говедарству (вештачко осемењавање крава и јуница) на територији Града Пожаревца у 2017. години

...

Тринаеста седница Скупштине Града Пожаревца

...

Обавештење о сазваној јавној расправи

 Обавештење о сазваној јавној расправи  Одлука о боравишној такси  Одлука о локалним административним таксама  Одлука о локалним комуналним таксама  Одлука о условима и висини накнаде за коришћење улица , општинских и некатегорисаних путева на територији Града Пожаревца...

Конкурс за достављање пријава за чланство у телу за праћење примене Локалног акционог плана за борбу против корупције Града Пожаревца 2017-2020 (локалном антикоруптивном форуму)

  Конкурс за достављање пријава за чланство у телу за праћење примене Локалног акционог плана за борбу против корупције Града Пожаревца 2017-2020 (локалном антикоруптивном форуму)   Пословник о раду Комисије за избор чланова  тела за праћење примене Локалног акционог плана за борбу против корупције Града...