‘Обавештења’

Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Граду Пожаревцу

...

Конкурс за реализацију Локалног акционог плана за  унапређење положаја старијих лица на територији Града Пожаревца 2017 – 2020 у 2019. години

На основу Локалног акционог плана за унапређење положаја старијих лица на територији Града Пожаревца 2017-2020 („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 17/16) и Закључка Градског већа Града Пожаревца бр. 09-06-8/2019-22 од  18.1.2019. године, Градско веће Града Пожаревца, расписује К о н к у р с за...

Конкурс за реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја Рома на територији Града Пожаревца 2016 – 2020. године у 2019. години

На основу Локалног акционог плана за унапређење положаја Рома на територији Града Пожаревца 2016-2020.  године („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 13/15) и Закључка Градског већа Града Пожаревца, бр. 09-06-8/2019-21 од 18.1.2019. године, Градско веће Града Пожаревца, расписује К о н к у р с за...

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА / ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА КОЈА СУ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД ПОЖАРЕВАЦ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У 2019. ГОДИНИ

На основу члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, бр. 51/09 и 99/11 – др. закони и 44/18 – др. закон), члана 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. гласник...

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЗАКЉУЧКА О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА ПЕРИОД 2019-2022. ГОДИНА

Градско веће Града Пожаревца позива све грађане, представнике цивилног друштва, стручну јавности и све друге заинтересоване субјекте да се упознају са текстом нацрта Закључка о доношењу Плана капиталних улагања Града Пожаревца за период 2019-2022. године (План капиталних улагања чини његов саставни део) (у даљем тексту:...

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Република Србија ГРАД ПОЖАРЕВАЦ Градска управа Конкурсна комисија Број: 17-111-2/2019 18.1.2019. године П о ж а р е в а ц        На основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе...