‘Обавештења’

Предлог ранг-листе за финансирање или суфинансирање пројеката за реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја Рома на територији Града Пожаревца 2016-2020. године у 2018. години

...

Препорука Градског Штаба за ванредне ситуације

Градски Штаб за ванредне ситуације на територији града Пожаревца на седници одржаној дана 01.03.2018. године са почетком у 10:00 часова, поводом Светског дана цивилне заштите одржао је седницу на којој је поред осталих тачака разматрао актуелне временске прилике и донео следећу: ПРЕПОРУКУ На основу најава...

Обавештење о продужењу рока за пријаву на Конкурс за одабир кандидата за учешће на обуци за шивење у оквиру пројекта ,,Подршка одрживом запошљавању Рома на територији Града Пожаревца“

...

Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Граду Пожаревцу

 Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта  Формулар за пријављивање  ...

Предлог листе за финансирање или суфинансирање програма/пројеката удружења која су од јавног интереса за Град Пожаревац у области заштите лица са иналидитетом у 2018. години

 Предлог листе  Решење...

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЗИВУ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ПОСТУПАК НАБАВКЕ РАДОВА ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНИХ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА

Обавештавамо сва заинтересована лица да у поступку набавке радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката, могу преузети Обавештење о покретању јавне набавке на следећој адреси: http://www.piu.rs/tenders.php?id=33&p_id=232 Наручилац у поступку набавке је имплементациони партнер на пројекту Програма стамбеног збрињавања у Републици Србији, ,,Јединица за управљање...

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу угоститељског објекта на к.п.бр. 20286 КО Пожаревац, у Пожаревцу, урађен од стране Самосталне радње „GARDEN STUDIO“

          У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и члана 83. Правилника садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник Републике Србије“, бр....

Јавни конкурс за попуњавање положаја начелник Градске управе Града Пожаревца

На основу члана 56. и 66. став 7. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014 – други закон), члана 50., 95., 102. и 103. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе  („Службени гласник РС“, број 21/2016), члана 90....

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу стамбено-пословног објекта, спратности По+П+4+Пк, на к.п.бр. 1946, 1841/1, 1841/2 и 1842 КО Пожаревац, у Пожаревцу, ул. Симе Симића бр. 6-10

У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и члана 83. Правилника садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 64/2015), ...