‘Obaveštenja’

Predlog liste za finansiranje odnosno sufinansiranje projekata za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom Grada Požarevca 2015. – 2020. u 2019 godini i rešenja o odbijanju neosnovanih prijava

...

Javni poziv za prezentaciju Urbanističkog projekta za izgradnju poslovnih objekata sa skladištem poljoprivrednih proizvoda na k.p.br. 595 KO Bare

          U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik Republike Srbije'', br. 72/09, 81/09-ispravka, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18 i 31/19) i članova 88, 91, 92. i 94. Pravilnika sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog...

Javna prezentacija za preliminarno projektno rešenje pojačanog održavanja državnog puta IB-14/33 DEONICA: granica APV (Kovin) – Požarevac (Orljevo)

Saglasno operativnoj politici svetske banke (OP 4.01) Javno preduzeće „Putevi Srbije“ i Gradska Uprava Grada Požarevca  pozivaju na Javnu prezentaciju Javnost, organe i organizacije zainteresovane za PRELIMINARNO PROJEKTNO REŠENjE POJAČANOG ODRŽAVANjA DRŽAVNOG PUTA IB-14/33 DEONICA: granica APV (Kovin) – Požarevac (Orljevo), L=32.680...

Radno vreme LPA

Kako je 15. maja kraj drugog kvartala za plaćanje poreza na imovinu, odeljenje lokalne poreske administracije će raditi sa strankama u subotu, 18. maja 2019. godine u periodu od 8 do 12 časova....

Konkurs / Javni poziv za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, televizijske, internet medije i novinske agencije za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Požarevca  u 2019. godini

Na osnovu člana  19.  Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“, br. 83/14, 58/15 i 12/16 – autentično tumačenje), člana 95-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“, br: 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14), Pravilnika o sufinansiranju projekata...

Javni konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa / projekata NVO i udruženja koja su od javnog interesa za Grad Požarevac u 2019. godini

Na osnovu člana 38. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS“, br. 51/09, 99/11 – dr. zakoni i 44/18 – dr. zakon), člana 6. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Sl. glasnik RS“,...