‘Обавештења’

Јавна презентација – Урбанистички пројекат за реконструкцију, доградњу и надградњу стамбено-пословног објекта на к.п. бр. 1081/1 К.О. Пожаревац

У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 42/13, 50/13, 98/13, 145/14 и 83/2018), и члана 83. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број...

Одлуке о таксама

 Одлука о Локалним административним таксама  Одлука о боравишној такси  Одлука о локалним комуналним таксама  Одлука о накнадама за коришћење јавних површина...

ПРОГРАМ ПОТРЕБА ЗА АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗОМ У ГРАДУ ПОЖАРЕВЦУ ЗА период 2018 – 2023. ГОДИНЕ

Градско веће Града Пожаревца на седници од 17. децембра 2018. године, на основу предлога Одељења за комуналне делатности и енергетику на основу члана 94. став 2. Закона о превозу путника у друмском саобраћају („Службени гласник РС“ број 68/2015, 41/2018, 44/2018 - др. закон и 83/2018),...

КОНКУРС ЗА ПИЛОТИРАЊЕ УСЛУГЕ ЛИЧНОГ ПРАТИОЦА У 2019. ГОДИНИ

На основу члана 57. став 2. Закона о социјалној заштити („Сл. гласник РС“, бр. 24/11), члана 83. и 84. Правилника о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите („Службени гласник РС“, бр. 42/13), члана 8. Правилника о личном пратиоцу детета и ученика („Службени...

Извештај са Јавне расправе о Нацрту локалног акционог плана за укључивање грађана у процес доношења одлука о трошењу средстава прикупљених на основу пореза на имовину Града Пожаревца за период од 2018-2021. године

...

Извештај са Јавне расправе о Нацрту одлука о боравишној такси, локалним комуналним таксама, локалним административним таксама и Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина

...