‘Обавештења’

Конкурс за реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја особа са инвалидитетом Града Пожаревца 2015.-2020. у 2018. години

На основу Локалног акционог плана за унапређење положаја особа са инвалидитетом Града Пожаревца 2015.-2020. („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 3/15). године  и Закључка Градског већа Града Пожаревца бр. 09-06-36/2018-6 од 20.3.2018. године, Градско веће Града Пожаревца, расписује К о н к у р с за...

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма/пројеката у култури који својим квалитетом доприносе развоју и презентацији уметности и културе у Граду Пожаревцу у 2018. години

На основу члана 76. став 1, 2. и 6. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/09, 13/16 и 30/16 – испр.), члана 2. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине,...

Конкурс за финансирање и суфинансирање програма/пројеката културно-уметничких друштава у Граду Пожаревцу за 2018. годину

На основу члана 76. Закона о култури („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 13/6 и 30/16-испр.), Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор програма и пројеката културно-уметничких друштава који се финансирају односно суфинансирају из буџета Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 9/16 и 3/17)...

План поступног увођења РОБ у поступак припреме и доношења буџета Града Пожаревца за 2019. годину

...

Излагање материјала за рани јавни увид, који се односи на израду Плана детаљне регулације „Драгуљ“ у Костолцу

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство У складу са чланом 45a. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14 и 145/14) и...

РХП-W5-АБ/ИОП3-2017 – Набавка услуга руководиоца изградње – стручног надзора на изградњи стамбених објеката у оквиру петог потпројекта РХП.

...

Предлог листе за финансирање годишњих програма у области спорта на подручју Града Пожаревца у 2018. години

 Предлог листе за финансирање годишњих програма у области спорта на подручју Града Пожаревца у 2018. години  Решење о одбијању...

Обавештење о извођењу вежби са бојним МЕС

Јединице Војске Србије изводиће вежбе са бојним минско – експлозивним средствима на полигону „Могила“. Вежбе са бојним МЕС реализоваће се дана 27, 28. и 29.03.2018. године у времену од 07:00 до 18:00 часова, на простору полигона „Могила“ који захвата објекте: Циганске ливаде (тт 79.5)...

Урбанистички пројекат за изградњу пословног објекта (П) – „Retail park Stop.shop“ – Пожаревац на К.П. 7834/8 и 7834/57 КО Пожаревац

УП - (П) - "Retail park Stop.shop"...