Почетак » Градска управа » Одељење за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине
 

Одељење за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине

Руководилац одељења: Иван Манојловић

Тел: 012/539-649

Канцеларија бр. 135

Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство и заштиту животне средине обавља послове који се односе на:

 • израду, доношење, евидентирање, објављивање и чување докумената просторног и урбанистичког планирања:
 • обрађује и припрема анализе и иницијативе за израду планова, прибавља услове и сагласности за потребе израде планова, прегледа и проверава материјал за рани јавни увид и нацрте планова у току израде, организује и спроводи јавне презентације и јавне увиде планских докумената, координира рад са надлежним министарством и другим органима,
 • припрема одлуке о изради и доношењу планских докумената,
 • доноси решења о стратешкој процени утицаја на животну средину,
 • доставља планске документе и друге потребне податке за Централни регистар планских докумената, информационог система о стању у простору и локалног информационог система,
 • учествује у раду Комисије за планове Града Пожаревца,
 • потврђивање урбанистичко-техничких докумената;
 • потврђивање пројекта парцелације и препарцелације;
 • спровођење поступка потврђивања урбанистичких пројеката;
 • издаје информације о локацији;
 • спровођење обједињене процедуре:
 • издавање и измена локацијских услова, издавање и измена грађевинске дозволе; издавање привремене грађевинске дозволе;
 • издавање решења о одобрењу за извођење радова;
 • издавање употребне дозволе и достава употребне дозволе органу надлежном за послове државног премера и катастра;
 • потврђивање пријаве радова;
 • потврђивање пријема изјаве о завршетку израде темеља;
 • обавештавање грађевинске инспекције о пријему изјаве о завршетку објекта у конструктивном смислу;
 • подношење захтева за давање сагласности на техничку документацију у погледу мера заштите од пожара;
 • подношење захтева за прикључење објекта на комуналну инфраструктуру;
 • води регистар обједињене процедуре на нивоу Града и омогућава доступност података и сарадње са Централним регистром обједињених процедура;
 • подношење пријаве за привредни преступ и прекршајне пријаве против имаоца јавних овлашћења и одговорног лица имаоца јавних овлашћења;
 • озакоњење објеката: издаје решења о озакоњењу објеката, доставља правноснажно решење о озакоњењу објекта и елаборат геодетских радова органу надлежном за послове државног премера и катастра, води службену евиденцију о издатим решењима о озакоњењу и списак издатих решења објављује у електронском облику путем интернета;
 • друге послове везане за спровођење планских докумената и послове изградње и уређења;
 • вршење надзора над применом закона и других прописа и општих аката, стандарда, техничких норматива и норми квалитета, којима се регулишу пројектовање, грађење и реконструкција објеката (високоградња, нискоградња и др.), извођење појединих грађевинских радова на тим објектима и грађење објеката на прописан начин;
 • област заштите животне средине где обавља изворне и поверене послове заштите и унапређења животне средине који се односе на: заштиту и очување природних ресурса, јавних и заштићених природних добара; коришћење обновљивих и алтернативних извора енергије; заштиту ваздуха, заштиту од буке и од нејонизујућих зрачења; процену утицаја планова, програма и пројеката на животну средину, интегрисано спречавање и контролу загађивања животне средине; поступање са хемикалијама, управљање отпадом, управљање водама,
 • у области стратешког планирања и управљања ресурсима обавља стручне послове који се односе на: израду планова, програма и пројеката у области заштите, очувања и рационалног коришћења природних ресурса (петрогеотермалних, подземних вода) и добара, употребе обновљивих и алтернативних извора енергије; израду, координацију спровођења, праћење и извештавање око реализације програма заштите животне средине и акционог плана, израду или учешће у изради акционих и санационих планова и пројеката, планова побољшања квалитета животне средине, заштиту природних вредности, јавних и заштићених природних добара;
 • у области управљања заштитом животне средине обавља управне, студијско-аналитичке и друге стручне послове који се односе на: праћење и примену закона и других прописа у облати заштите природе и животне средине; поверене послове спровођења поступака утврђивања услова и мера заштите животне средине за потребе планирања и уређења простора и изградњу објеката, процену утицаја планова, програма и пројеката на животну средину, издавање интегрисаних дозвола за рад постројења и обављања активности, издавања дозвола за управљање отпадом, дозвола за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија, дозвола за рад стационарних извора загађивања ваздуха, као и у другим областима које Република повери граду као што је издавање водних аката, вођење катастра и евиденције пријава о извршеним инжењерскогеолошким-геотехничким истраживањима за потребе просторног и урбанистичког планирања, пројектовања и изградње објеката, геолошким истраживањима геотермалних ресурса;
 • обавља правне и економске послове који се односе на: праћење и примену закона и других прописа у области заштите природе, природних ресурса и животне средине, буџетског система и финансирања локалне самоуправе; израду прописа, управних и других аката; планирање, припрему и учествовање у спровођењу јавних набавки добара, услуга и извођења радова; учествовање у изради буџета Града Пожаревца, односно годишњег финансијског плана у оквиру буџетских апропријација и буџетског фонда за заштиту животне средине; планирање, припрему и израду програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине; праћење утрошка средстава од накнаде за коришћење минералних сировина. Обавља послове енергетске ефикасности у складу са важећим прописима, учествује у припреми прописа и других аката које доносе органи града, обавља стручне и административне послове за комисије и радна тела Градског већа и Скупштине Града из делокругарада одељења, све поверене као и друге послове из свог делокруга.

 

Одељење за урбанизам и грађевинске послове има следеће Одсеке:

А) ОДСЕК ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ

Шеф одсека: Гордана Ранђеловић

Телефон: 012/539-664

Б) ОДСЕК ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ ОБЈЕКАТА

Шеф одсека: Драгана Петровић

Телефон:012/539-691

В) ОДСЕК ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ ПРОЦЕДУРУ                                                        

Шеф одсека: Зорица Гњатић

Телефон:012/539-764

ГРУПА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ИНСПЕКЦИЈУ

Координатор: Љиљана Јелисавац

Телефон:012/539-655

Г) ОДСЕК ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Шеф одсека: Мирјана Лекић

Телефон:012/539-726

                                   

Подели са другима: Facebook Twitter