‘Планска документација’

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта на к.п.бр. 657/2 КО Пожаревац, у Пожаревцу, у ул. Дунавској

У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14 и 83/18) и члана 83. Правилника садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник Републике Србије“, бр....

ЈАВНИ УВИД у НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ДРАГУЉ“ У КОСТОЛЦУ

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинске послове у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС,...

Јавни увид у Нацрт Плана генералне регулације „Пожаревац 2“ и Извештај о стратешкој процени утицаја Нацрта плана генералне регулације „Пожаревац 2“ на животну средину

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13...

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ Урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу вишепородичне стамбено пословне зграде По+П+3+Пс, на катастарским парцелама број 1084/1 и 1085/1 КО Пожаревац

У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 42/13, 50/13, 98/13, и 145/14), и члана 83. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 64/2015), ...

Урбанистичко-архитектонска разрада локације за изградњу вишепородичне стамбено пословне зграде

Документација...

Идејно решење – Кнез Милошев венац

Документација...