‘Planska dokumentacija’

JAVNI UVID u NACRT PLANA DETALjNE REGULACIJE „DRAGULj“ U KOSTOLCU

GRAD POŽAREVAC GRADSKA UPRAVA GRADA POŽAREVCA Odeljenje za prostorno planiranje, urbanizam i građevinske poslove u skladu sa članom 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 -US,...

Javni uvid u Nacrt Plana generalne regulacije „Požarevac 2“ i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Nacrta plana generalne regulacije „Požarevac 2“ na životnu sredinu

GRAD POŽAREVAC GRADSKA UPRAVA GRADA POŽAREVCA Odeljenje za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo u skladu sa članom 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 -US, 98/13...

POZIV ZA JAVNU PREZENTACIJU Urbanističkog projekta za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije za izgradnju višeporodične stambeno poslovne zgrade Po+P+3+Ps, na katastarskim parcelama broj 1084/1 i 1085/1 KO Požarevac

U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 42/13, 50/13, 98/13, i 145/14), i člana 83. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“, broj 64/2015), ...

Urbanističko-arhitektonska razrada lokacije za izgradnju višeporodične stambeno poslovne zgrade

Dokumentacija...

Idejno rešenje – Knez Milošev venac

Dokumentacija...

Javni poziv za prezentaciju Urbanističkog projekta za gradski park i pasaž „Parma“ na k.p.br. 1355, 1258/1, 1353/1, 1264, 1271, 1267, 1184/2 KO Požarevac, u Požarevcu

  U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik Republike Srbije'', br. 72/09, 81/09-ispravka, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 i 145/14) i člana 83. Pravilnika sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik Republike Srbije“,...