‘javna preduzeca’

Javna preduzeća – cenovnik uslugaPublic companies – price list

 Cenovnik usluga JKP "Komunalne službe"  Cenovnik usluga JKP "Parking servis"  Cenovnik usluga JP "Toplifikacija"  Cenovnik usluga JRP "Radio Požarevac"  Cenovnik usluga JRP "Vodovod i kanalizacija" Price list PUC "Utilities"  Price list JKP 'Parking Servis'  Price list JP "Toplifikacija"  Price list JRP "Radio...

Odluke – Javna preduzećaDecisions – Public Companies

Javno komunalno preduzeće "VODOVOD I KANALIZACIJA" Br. 01-2968—1 Datum: 12.06.2014 P O Ž A R E V A C Na osnovu člana 33 Statuta JKP "Vodovod i kanalizacija" Požarevac i Zaključka Gradskog veća grada Požarevca br.01-06-102/2014-3 od 2. juna 2O14.godine, Nadzorni odbor JKP "'Vodovod i...

Cenovnik usluga javnih preduzećaPrice list of public companies

Odeljenje za finansije i javne nabavke Gradske uprave grada Požarevca objavljuje na oglasnoj tabli i sajtu grada Požarevca novi cenovnik usluga javnih preduzeća:  JKP "Parking servis" Požarevac  - od 01. 02. 2014. godine  JKP "Komunalne službe" Požarevac - od 01. 02. 2014. godine ...

Rešenja: imenovanje direktora Javnih preduzećaNomination of directors of public companies

 Imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća  „Vodovod i kanalizacija“ Požarevac  Imenovanje direktora Javnog  preduzeća  „Direkcija za izgradnju grada Požarevca“  Imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća  „Komunalne službe“ Požarevac  Imenovanje direktora Javnog  preduzeća  „Ljubičevo“ u Požarevcu  Imenovanje direktora Javnogkomunalnog  preduzeća  „Parking servis“ Požarevac  Imenovanje...

Sednica Skupštine grada Požarevca – Novi rukovodioci javnih preduzećaSession of the Assembly of Pozarevac – New executives of public companies

Skupština grada Požarevca, predsedavao Bane Spasović, razrešila je neka od pitanja i dilema već duže prisutnih u javnosti o ličnostima koje će u predstojećem periodu biti rukovodioci javnih preduzeća i ustanova. Obrazloženja je dao gradonačelnik Miomir Ilić. Umesto dr Zvonimira Blagojevića,...

Druga sednica Skupštine grada PožarevcaThe second conference of the City of Pozarevac

U Požarevcu je održana druga po redu sednica Skupštine grada, predsedavao Žarko Pivac, a odbornici su na samom početku sednice potvrdili mandate novim odbornicima i doneli rešenja o prestanku mandata dosadašnjim odbornicima koji odlaze na nove dužnosti nespojive sa obavljanjem odborničke funkcije. ...