‘javni konkurs’

Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање програма/пројеката удружења која су од јавног интереса за град Пожаревац

На основу члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, бр. 51/09 и 99/11 – др. закони), члана 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. гласник РС“, бр. 8/12, 94/13 и...

Јавни конкурс за именовање директора јавног предузећа „Дирекција за изградњу града Пожаревца“

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Број: 01-06-186/15-2 Датум: 30.9.2015.године 12000 Пожаревац, Дринска 2 На основу чланова 25. и 29. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12, 116/13- аутентично тумачење и 44/14 – др.закон ) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање...

Јавни конкурс за именовање директора јавног предузећа „Љубичево“The public tender for the appointment of directors of public companies „Ljubičevo“

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Број: 01-06-211/16б Датум: 24.12.2014.године 12000 Пожаревац, Дринска 2 На основу чланова 25. и 29. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12, 116/13- аутентично тумачење и 44/14 – др. закон ) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за...

Јавни конкурс за доделу подстијцајних средстава у остваривању права на регрес за премију осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животињаThe public tender for the allocation of funds podstijcajnih to the right of recourse against the insurance premium crops, fruits, perennial plantations, nurseries and animals

На основу члана 3. Правилника о остваривању npasa на регрес за премију осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња на територији града Пожаревца у 2014. години број 01-06-140/2014-3 од 1. септембра 2014. годинеи Закључка Градског већа градаПожаревца број 01-06-140/2014-3-1 од 1. септембра 2014. године,...

Јавни Конкурс за доделу подстицајних средстава за пчеларе почетнике на територији града Пожаревца Public competition for the granting of incentives for beekeepers beginners in the city of Pozarevac

На основу члана 3. Правилник о подстицајима за пчеларе почетнике на територији града Пожаревца у 2014. години број 01-06-140/2014-4 од 1. септембра 2014. године и Закључка Градског већа града Пожаревца број 01-06-140/2014-4-1 од 1. септембра 2014. године, Градско веће града Пожаревца, расписује ЈАВНИ   КОНКУРС ЗА...

Јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа „Паркинг сервис“ ПожаревацPublic announcement of the appointment of the Director of Public Enterprise „Parking servis“

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Број: 01-06-109/2ђ Датум: 28.6.2013. године 12000 Пожаревац, Дринска 2 На основу чланова 25. и 29. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналногпредузећа „Паркинг сервис“ Пожаревац("Службени гласник...

Јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа „Љубичево“Public announcement of the appointment of the Director of Public Enterprise „Ljubičevo“

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Број: 01-06-109/2e Датум: 28.6.2013. године 12000 Пожаревац, Дринска 2 На основу чланова 25. и 29. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа „Љубичево“ у Пожаревцу("Службени гласник...

Јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа „Комуналне службе“Public announcement of the appointment of the Director of Public Enterprise „Komunalne službe“

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Број: 01-06-109/2в Датум: 28.6.2013. године 12000 Пожаревац, Дринска 2 На основу чланова 25. и 29. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Комуналне службе“ Пожаревац("Службени...