‘Projekat “Upravljanje imovinom – korist za sve”’

Osnovni podaci

Donator projekta "Upravljanje imovinom-korist za sve" je Delegacija Evropske unije kroz “grant šemu” programa "Exchange 4", koji sprovodi Stalna konferencija gradova i opština.

Koordinator i vodeći partner je Grad Požarevac, a partneri - ko-aplikanti su opštine: Petrovac na Mlavi, Velika Plana, Žagubica, Kučevo, Veliko Gradište i Golubac.

Vremenski period implementacije: februar 2014 - februar 2015.

Budžet Projekta: 219.147,90 evra

Cilj projekta je stvaranje preduslova za brži lokalni ekonomski razvoj opština partnera na Projektu, uspostavljanjem efikasnijeg načina upravljanja opštinskom imovinom. Projektom će biti ojačani ljudski i organizacioni kapaciteti obuhvaćenih opština za upravljanje imovinom, zatim unapređeni tehnički kapaciteti nabavkom računarske opreme i softverske podrške za upravljanje imovinom.

Glavne aktivnosti na Projektu:

- Analiza i usklađivanje pravnog i institucionalnog okvira lokalnih samouprava sa odredbama Zakona o javnoj svojini
- Edukacija zaposlenih i formiranje posebne jedinice za upravljanje imovinom u okviru svake lokalne samouprave partnera na Projektu
- Razvoj Metodologije upravljanja i procene vrednosti nepokretnosti u javnojsvojini
- Sakupljanje i evidentiranje podataka o imovini u javnoj svojini i formiranje jedinstvene baze podataka o istoj
- Nabavka računarske opreme I softvera za upravljanje imovinom
- Upis prava svojine nad popisanim nepokretnostima

Prednosti popisa i upisa imovine u javnoj svojini

Donošenjem Zakona o javnoj svojini 2011. godine stekli su se uslovi da lokalne samouprave upišu vlasništvo nad imovinom kojom su do tada samo raspolagale. Popis imovine predstavlja prvi korak, koji podrazumeva veoma složenu aktivnost prikupljanja pravnih, tehničkih i finansijskih podataka o imovini gde je lokalna samouprava do sada bila korisnik (građevinske parcele, poslovni i stambeni objekti, stanovi, površine javne namene:ulice, parkovi, skverovi, zelene površine, putevi, infrastrukturni objekti i dr). Nakon izvršenog popisa, sledi procena vrednosti nepokretnosti, a zatim i upis vlasništva u korist lokalnih samouprava.

Projekat ,,Upravljanje imovinom-korist za sve’’ najbolje realizovan u Srbiji

Projekat ,,Upravljanje imovinom-korist za sve’’, koji su sprovodili grad Požarevac i opstine Petrovac na Mlavi, Kučevo, Velika Plana, Veliko Gradište, Golubac i Žagubica,  izabran je za najbolje realizovan projekat u okviru ovog Konkursa u okviru programa „EU Exchange 4“ , u okviru programske komponente 3-Grant...

The final conference of the project “Asset Management – for the benefit of all”

The final conference of the project "Asset Management - for the benefit of all" was held in the conference hall of City buildings in the presence of local government Pozarevac, representatives of neighboring municipalities and Braničevski administrative district. Presented the results of the "Asset Management...

Training for entering data into a geographic information system

U okviru projekta ,,Upravljanje imovinom-korist za sve'', počela je petodnevna obuka za primenu geografskog informacionog sistema (GIS) za dvadeset i petoro zaposlenih u opštinskim upravama i lokalnim javnim preduzećima iz svih opština partnera na Projektu. Cilj obuke je da se polaznici osposobe za korišćenje...

Installed Software and Computer equipment

Gradski projekat ,,Upravljanje imovinom-korist za sve’’ U okviru projekta ,,Upravljanje imovinom-korist za sve’’, grad Požarevac sa partnerima dobio je softver za upravljanje javnom imovinom  i računarsku opremu. Vrednost softvera je 12.000.000 dinara, a vrednost računarske opreme je 1.140.000 dinara.  Nabavljen softver za upravljanje javnom...

Started training for the census and registration of assets in public ownership

In Pozarevac began a three-day training for the census and registration of assets in public ownership was organized in the framework of the project, asset-benefit for all'', funded by the Delegation of the European Union. The trainees are employed in the administration of the affairs...

Training for assessing the value of property in public ownership

Thursday, July 17th, Pozarevac held training for assessing the value of real estate. The training was organized and conducted under the project "asset-benefit for all'', funded by the Delegation of the European Union through a grant scheme program, "Exchange 4'', whose users are Pozarevac town as a...