‘Obaveštenja’

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA –  GRAĐEVINSKI INSPEKTOR – ODELjENjE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE – GRAĐEVINSKA INSPEKCIJA       

        Republika Srbija GRAD POŽAREVAC Gradska uprava Konkursna komisija Broj: 01-111-52/2017-2 29.11.2017. godine P o ž a r e v a c        Na osnovu člana 4. člana 94. i člana 102. Zakona o zaposlenima...

Obaveštenje o ostvarivanju subvencionisane cene komunalnih usluga na teritoriji Grada Požarevca u 2018. godini

...

Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Požarevac

...

Izgradnja objekta na KP BR 1796/1 KO Požarevac u Deligradskoj ulici broj 2

 Dokumentacija...

Dvanaesta sednica Skupštine Grada Požarevca – 17. novembar 2017. godine

...

Javni poziv za prezentaciju urbanističkog projekta za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije za izgradnju višeporodičnog stambenog objekta na katastarskoj parceli broj 1859/1 KO Požarevac, u Požarevcu, ul. Prilepska br. 15

          U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik Republike Srbije'', br. 72/09, 81/09-ispravka, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 i 145/14) i člana 83. Pravilnika sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (''Službeni glasnik Republike Srbije'', br....