‘Planska dokumentacija’

Prostorni plan područja posebne namene infrastrukturnog koridora državnog puta UB reda, Auto-put E-75 Beograd – Niš (petlja “Požarevac”) – Požarevac (obilaznica) – Veliko Gradište – Golubac (“Službeni glasnik RS”, broj 7/2021)

 PLANSKA DOKUMENTACIJA (468 MB)...

JAVNI UVID u NACRT PROSTORNOG PLANA REPUBLIKE SRBIJE OD 2021. DO 2035. GODINE i IZVEŠTAJ O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA PROSTORNOG PLANA REPUBLIKE SRBIJE OD 2021. DO 2035. GODINE NA ŽIVOTNU SREDINU

REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE u skladu sa čl. 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 -US, 98/13 – US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – dr....

Urbanistički projekat sa urbanističko-arhitektonskom razradom lokacije za izgradnju stambeno-poslovnog objekta spratnosti Po+P+4+Pc na KP br 763 i 764 KO Požarevac, u ulici Nemanjinoj broj 97-103, u Požarevcu

 Urbanistički projekat sa urbanističko-arhitektonskom razradom lokacije za izgradnju stambeno-poslovnog objekta spratnosti Po+P+4+Pc na KP br 763 i 764 KO Požarevac, u ulici Nemanjinoj broj 97-103, u Požarevcu (83 MB)...

Javni poziv za prezantaciju urbanističkog projekta za izgradnju stambeno – poslovnog objekta na k.p.br. 763 i 764, obe K.O. Požarevac, u ul. Nemanjinoj br. 97-103 u Požarevcu

          U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije“', br 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 98/13 – odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakoni i 9/20) i članom 91. Pravilnika o sadržini, načinu i...

Urbanistički projekat sa elementima preparcelacije za izgradnju kombinovanog dečijeg igrališta na uglu Partizanske ulice u Kostolcu, na kp.br. 1824 K.O. Kostolac grad

          U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji izgradnji („Službeni glasnik RS“, br 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 98/13 – odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakoni i 9/20) i čl. 91. i 92. Pravilnika o sadržini,...

Urbanistički projekat za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije za rekonstrukciju i dogradnju postojećih objekata (smeštajnih paviljona 1. i 2.) u sklopu kompleksa KPZ Požarevac –Zabela na k.p.br.3057 KO Požarevac

U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14,83/18 , 31/19, 37/19-dr.zakoni i 9/20), i članovima 88. , 89. , 91. , 92. i 94.  Pravilnika o sadržini, načinu...