‘Planska dokumentacija’

Izlaganje materijala za rani javni uvid, koji se odnosi na izradu Plana detaljne regulacije „Dragulj“ u Kostolcu

GRADSKA UPRAVA GRADA POŽAREVCA Odeljenje za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo U skladu sa članom 45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 72/09, 81/09 - ispravka, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 - US, 98/13 - US, 132/14 i 145/14) i...

Urbanistički projekat – Centar za socijalni rad

Dokumentacija...

Urbanistički projekat za izgradnju poslovnog objekta (P) – „Retail park Stop.shop“ – Požarevac na K.P. 7834/8 i 7834/57 KO Požarevac

UP - (P) - "Retail park Stop.shop"...

Nacrt Plana generalne regulacije Kostolca

 Dokumentacija...

Javni poziv za prezentaciju Urbanističkog projekta za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije za izgradnju stambeno-poslovnog objekta, spratnosti Po+P+4+Pk, na k.p.br. 1946, 1841/1, 1841/2 i 1842 KO Požarevac, u Požarevcu, ul. Sime Simića br. 6-10

U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik Republike Srbije'', br. 72/09, 81/09-ispravka, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 i 145/14) i člana 83. Pravilnika sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 64/2015), ...

Javni poziv za prezentaciju Urbanističkog projekta za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije za izgradnju višeporodičnog stambenog objekta na katastarskoj parceli broj 1859/1 KO Požarevac, u Požarevcu, ul. Prilepska br. 15

          U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik Republike Srbije'', br. 72/09, 81/09-ispravka, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 i 145/14) i člana 83. Pravilnika sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (''Službeni glasnik Republike Srbije'', br....