‘Planska dokumentacija’

Javni poziv za prezentaciju Urbanističkog projekta  za proširenje groblja u Naselju Lučica, na k.p.br.3496, 4318, 3473, 3472, 3471, 3470, 3469 i 3468 K.O. Lučica

U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14,83/18 i 31/19), i članova 88. , 91. , 92. i 94.  Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog...

Prostorni plan Grada Požarevca („Sl. glasnik Grada Požarevca“ br. 10/12)

 Dokumentacija - Prostorni plan Grada Požarevca („Sl. glasnik Grada Požarevca“ br. 10/12) (612MB)...

PDR „Blok Braničevske ulice“ u Požarevcu („Sl. glasnik Grada Požarevca“, br. 3/2011)

 Dokumentacija – PDR „Blok Braničevske ulice“ u Požarevcu („Sl. glasnik Grada Požarevca“, br. 3/2011)...

PDR „Severni blok industrijske zone – II faza“ u Požarevcu („Sl. glasnik Grada Požarevca“, br. 2/2012)

 Dokumentacija – PDR „Severni blok industrijske zone - II faza“ u Požarevcu („Sl. glasnik Grada Požarevca“, br. 2/2012)...

PDR „Blok Sinđelićeve i Jug Bogdanove ulice“ u Požarevcu („Sl. glasnik Grada Požarevca“, br. 2/2013)

 Dokumentacija – PDR „Blok Sinđelićeve i Jug Bogdanove ulice“ u Požarevcu („Sl. glasnik Grada Požarevca“, br. 2/2013)...

PGR Kostolca („Sl. glasnik Grada Požarevca“, br. 6/2015)

 Dokumentacija – PGR Kostolca („Sl. glasnik Grada Požarevca“, br. 6/2015)...