‘Planska dokumentacija’

PDR „Blok Porečka“ u Požarevcu („Sl. glasnik Grada Požarevca“, br. 6/2015)

 Dokumentacija – PDR „Blok Porečka“ u Požarevcu („Sl. glasnik Grada Požarevca“, br. 6/2015)...

Urbanistički projekat za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije za izgradnju višeporodične stambeno – poslovne zgrade spratnosti Po+P+4+Pk, na katastarskoj parceli broj 1336 K.O. Požarevac, u Požarevcu, ul. Lole Ribara broj 5

DOKUMENTACIJA...

Javna prezentacija URBANISTIČKOG PROJEKTA za proširenje kompleksa za proizvdonju konditorskih proizvoda – dogradnja postojećeg i izgradnja novog objekta, u Požarevcu, na kat. parc. 9452/1 K.O. Požarevac

          U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik Republike Srbije'', br. 72/09, 81/09-ispravka, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18 i 31/19) i članova 88, 91, 92. i 94. Pravilnika sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog...

POZIV ZA JAVNU PREZENTACIJU Urbanističkog projekta za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije za izgradnju višeporodične stambeno – poslovne zgrade spratnosti Po+P+4+Pk, na katastarskoj parceli broj 1336 K.O. Požarevac, u Požarevcu, ul. Lole Ribara broj 5

POZIV ZA JAVNU PREZENTACIJU Urbanističkog projekta za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije za izgradnju višeporodične stambeno - poslovne zgrade spratnosti Po+P+4+Pk, na katastarskoj parceli broj 1336 K.O. Požarevac, u Požarevcu, ul. Lole Ribara broj 5...

Poziv za javnu prezentaciju

UP za adaptaciju, rekonstrukciju i dogradnju objekta galerije "Milena Pavlović - Barili" Poziv za javnu prezentaciju  ...

Javni poziv za prezentaciju Urbanističkog projekta za izgradnju poslovnih objekata sa skladištem poljoprivrednih proizvoda na k.p.br. 595 KO Bare

          U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik Republike Srbije'', br. 72/09, 81/09-ispravka, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18 i 31/19) i članova 88, 91, 92. i 94. Pravilnika sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog...