‘Planska dokumentacija’

Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije lokalnog puta Požarevac – Kostolac

Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije lokalnog puta Požarevac - Kostolac...

IZLAGANjE NA JAVNI UVID NACRT ELABORATA O OPRAVDANOSTI OTUĐENjA GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA NA LOKACIJI „SEVERNI BLOK INDUSTRIJSKE ZONE“ U POŽAREVCU, NA KP BR. 6780/ 71 KO POŽAREVAC, NEPOSREDNOM POGODBOM, BEZ NAKNADE MEŠOVITOM PREDUZEĆU ZA PROIZVODNJU I PRERADU “BAMBI SUCCESS“ DOO POŽAREVAC

U skladu sa članom 99. stav 10. i 12 i članom 100. stav 1 tačka 4. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br, 72/09,81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 98/13-odluka US, 132/14m 145/14 i 83/18) i članom 12. stav 2....

Javni poziv za prezentaciju Urbanističkog projekta  za proširenje groblja u Naselju Lučica, na k.p.br.3496, 4318, 3473, 3472, 3471, 3470, 3469 i 3468 K.O. Lučica

U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14,83/18 i 31/19), i članova 88. , 91. , 92. i 94.  Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog...

Prostorni plan Grada Požarevca („Sl. glasnik Grada Požarevca“ br. 10/12)

 Dokumentacija - Prostorni plan Grada Požarevca („Sl. glasnik Grada Požarevca“ br. 10/12) (612MB)...

PDR „Blok Braničevske ulice“ u Požarevcu („Sl. glasnik Grada Požarevca“, br. 3/2011)

 Dokumentacija – PDR „Blok Braničevske ulice“ u Požarevcu („Sl. glasnik Grada Požarevca“, br. 3/2011)...

PDR „Severni blok industrijske zone – II faza“ u Požarevcu („Sl. glasnik Grada Požarevca“, br. 2/2012)

 Dokumentacija – PDR „Severni blok industrijske zone - II faza“ u Požarevcu („Sl. glasnik Grada Požarevca“, br. 2/2012)...