‘Planska dokumentacija’

Urbanističko-arhitektonska razrada lokacije za izgradnju višeporodične stambeno poslovne zgrade

Dokumentacija...

Idejno rešenje – Knez Milošev venac

Dokumentacija...

Javni poziv za prezentaciju Urbanističkog projekta za gradski park i pasaž „Parma“ na k.p.br. 1355, 1258/1, 1353/1, 1264, 1271, 1267, 1184/2 KO Požarevac, u Požarevcu

  U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik Republike Srbije'', br. 72/09, 81/09-ispravka, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 i 145/14) i člana 83. Pravilnika sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik Republike Srbije“,...

Javni poziv za prezentaciju Urbanističkog projekta za prostornu celinu ”Čikoš” sa idejnim rešenjem rekonstrukcije ”Čikoša” na katastarskoj parceli br. 1002 KO Požarevac

  U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik Republike Srbije'', br. 72/09, 81/09-ispravka, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 i 145/14) i člana 83. Pravilnika sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (''Službeni glasnik Republike Srbije'',...

Javni poziv za prezentaciju urbanističkog projekta za izgradnju kompleksa pravoslavnog hrama – objekta crkve Svetog Arhangela Gavrila, crkvene sale sa zvonikom i parohijske kuće na katastarskoj parceli broj 2450 K.O. Batovac u Batovcu

 Javni poziv Dokumentacija...

Urbanistički projekat za urbanističko arhitektonsku razradu lokacije za izgradnju višeporodičnog stambenog objekta na k.p. br. 1859/1 K.O. Požarevac, u Požarevcu

Dokumentacija...